Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS417(416 - Saçlı Deri ve Kafatasından Cerrahi Olarak Eksize Edilen Lezyonların Histopatolojik Profili
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Asuman Kilitci 1, Ziya Asan 2
1 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kırşehir
2 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırşehir
  Amaç: Saçlı derinin subkutan lezyonları kafatasının lezyonlarından daha yaygın lezyonlar olmasına rağmen, saçlı deri ve kafatası hastalıklarının sıklığını değerlendiren literatürde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu lezyonların sıklığını ve ana histopatolojik bulgularını saptamaktır. Çalışmamız cerrahi olarak eksize edilen, çeşitli hastalıkları içeren saç derisi kitlelerinin görülme sıklığını göstermektedir.

Gereç ve yöntem: Yüz yetmiş üç hastaya ait 265 ekstrakraniyal kitleyi inceledik. Hastaların yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı, lezyonların lokalizasyonu ve özellikleri, histopatolojik tip, radyolojik özellikleri analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 100'ü (% 57.8) erkek, 73'ü (% 42.2) kadın idi. Ortalama yaş 42.98 (yaş 5-87) bulundu. İki yüz altmış biri saçlı deride, 1?i saçlı deri ve kafatasında ve 3?ü kafatasının sınırları içerisindeydi. Altı lezyon malign özellik taşıyordu. Yüzbir trikilemmal kist, 74 epidermoid kist, 38 intradermal nevüs, 8 verruka vulgaris, 5 skuamöz hücreli papillom, 4 seboreik keratoz, 4 kapiller hemanjiyom, 3 kompound nevüs, 3 prolifere trikilemmal kist, 2 blue nevüs, 2 nörofibrom, 2 bazal hücreli karsinom, 2 langerhans hücreli histiyositoz, 2 fibrolipom, 2 folikülit dekalvans ve 1?er olgu lipom, dermoid kist, pilomatrikoma, silindroma, nodüler hidroadenoma, apokrin kistadenoma, arteriovenöz malformasyon, fibroepitelyal polip, follikülit, malign prolifere trikilemmal tümör, folliküler karsinoma metastazı, fibröz displazi, inflame fistül traktı mevcuttu. Bir lezyon dışında nüks görülmedi.

Sonuç: Kafatasının tutulumu nadir olmasına rağmen, saçlı deri kitleleri her yaşta geniş bir yelpazede ortaya çıkar. Genel olarak, bu lezyonların büyük çoğunluğu benign olup, kafatası kitlesinin malign tümör olarak veya metastatik tümör şeklinde ortaya çıkması daha azdır. İntrakranyal veya ekstrakraniyal uzantılara sahip lezyonlar, komplet rezeksiyon ve bunu takiben kafatası rekonstrüksiyonu ile tedavi edilebilir ve yakından izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler : skalp, saçlı deri, kafatası, histopatoloji