Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS099 - BAŞ BOYUNDA SIK RASTLANAN 3 TÜMÖR: RABDOMYOM, HİBERNOM, GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR
Baş ve Boyun Patolojisi
Fatma Aksoy Khurami1, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu1, Dilek Koyuncu Yamak1, Ata Türker Arıkök1
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
 

Giriş

Baş boyun bölgesinde cilt altı veya zaman zaman daha derin yerleşimli birkaç cm çapında kitlesel lezyonlara ait eksizyon materyalleri günlük pratikte oldukça sık karşılaşılan spesimenlerdir. Bu posterde kliniğimize baş boyun bölgesinde kitle ön tanısıyla gönderilmiş birbirinin ayırıcı tanısına giren ancak küçük morfolojik detaylarla birbirlerinden ayrımı kolay olan üç farklı antite ele alınacaktır.

Olgu sunumu:

  1. Olgu

    29 yaş, erkek hastadan boyunda kitle ( paratiroid glandı ? ) eksizyonu yapılmıştır. Kitlenin makroskopik boyutu 1.6 x 0.8 x 0.5 cm olarak ölçülmüştür. Materyal sarı bej renkli olup mikroskopik incelemede poligonal sınırlara sahip yer yer eozinofilik granüler yer yer de multivakuole sitoplazmalara sahip belirgin nükleollü hücreler dikkati çekmiştir. Mevcut bulgularla olgu hibernoma olarak tanı almıştır.
  2. Olgu

    55 yaş, erkek hasta boyunda ele gelen kitle şikayeti ile başvurmuş olup olguya ait materyalde, üzerinde cilt elipsi bulunan 1.7 x 1.4 cm çapta düzensiz sınırlı sarı bej renkli nodüler oluşum dikkati çekmiştir. Yapılan mikroskopik incelemede dermiste lokalize, geniş granüler sitoplazmalı hücrelerden oluşan topluluklar ve arada sinir lifleri dikkati çekmiştir. Tanımlanan hücreler NSE ile yaygın kuvvetli immün reaksiyon göstermiş olup olgu granüler hücreli tümör olarak raporlanmıştır.
  3. Olgu

    58 yaşında erkek hastaya sağ tiroid kartilaj lateralinden kitle eksizyonu yapılmış olup makroskopik olarak 2.5 x 1.5 x 1.2 cm boyutta kahverengi gri renkli düzgün sınırlı lezyon gözlenmiştir. Mikroskopik incelemede poligonal şekilli eozinofilik granüllü sitoplazmalı, sitoplazmalarında yer yer strialar izlenen lezyon dikkati çekmiştir. Yapılan immünhistokimyasal çalışmada bu hücrelerin desmin ile yaygın kuvvetli SMA ile fokal zayıf pozitif olduğu izlenmiştir. Mevcut bulgular ile olgu erişkin tip rabdomyom olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Paylaşılan 3 olguda immünhistokimyasal değerlendirme ile ayırıcı tanı oldukça kolay olmakla birlikte dikkatli bir morfolojik inceleme sonrasında da ayrım rahatlıkla yapılabilir. Hibernomada izlenen multivakuolizasyon ve yağ damlacıkları, granüler hücreli tümörde izlenen eozinofilik granüler sitoplazma ve sinir ilişkisi, rabdomyomda izlenen sitoplazmik çizgilenme ile bu antiteler birbirinden ayrılabilir.

Anahtar Kelimeler : rabdomyom, hibernom, granüler hücreli tümör