Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS003 - KLİNİĞİMİZDE REAL TİME PCR YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN HPV TİPLERİ, PREVALANSI VE SERVİKAL SIVI BAZLI SİTOLOJİ İLE HPV UYUMU
Jinekopatoloji
Nagehan Özdemir Barışık1, Sevinç Hallaç Keser1, Aylin Ege Gül1, Hanife Gülnihal Özdemir1, Selma Şengiz Erhan2
1Tc Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Suam
2Tc Sbü Okmeydanı Suam
 

Amaç: Servikal kanser kadınlar arasında ikinci, ülkemizde en sık 11. kanserdir. Human Papilloma Virüs (HPV) servikal kanserlerin ana sebebidir. Servikal sitoloji (SS) HPV enfeksiyonunun tespitinde büyük öneme sahiptir. 100’den fazla HPV genomundan HPV tip 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ve 70 servikal intraepitelyal neoplazi (SIL) ve servikal kanser gelişimi ile ilişkili olup high risk HPV (HR-HPV) tipleri olarak gruplandırılmaktadır. Ülkemizde HPV prevalansı ve HPV genotiplerinin prevalansı hakkında sınırlı bilgi mevcut olup HPV prevalansının %1.5-%32.1 arasında dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Amacımız sıvı bazlı sitoloji (SBS) örnekleri ile kliniğimize eş zamanlı olarak gönderilen SS örneklerinde, Real time polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile saptanan HR-HPV prevalansını, HPV tiplerinin yaş dağılımını, normal ve anormal SS’de HPV oranını ve SS ile HPV pozitifliği arasında uyumu değerlendirmek ve ülkemizdeki HPV istatistiklerine katkıda bulunmaktır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 837 hastaya ait eş zamanlı alınan SS ve HPV test örnekleri alındı. SS’yi değerlendirmede SBS yöntemi, HPV testinde RT-PCR yöntemi kullanılarak HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 tipleri araştırıldı.

Bulgular: Ortalama yaş 41.02 ±10.37 idi. 837 hastanın 208’sinde skuamöz hücre atipisi (SHA) mevcutken (% 24,9 ), 629 (%75.1)’unda atipi saptanmamıştı. 344 (%41)hastada HPV pozitifti. Bunların 212’sinde SS’de SHA görülmemişti. HPV prevalansı 30 yaş altı kadınlarda daha yüksekti .Tek suş olarak görülen en sık HPV tipi HPV 16 iken bunu HPV tip 51, 31 ve 18 izlemekteydi. Multiple suşlar arasında HPV 16 ilk sıradayken HPV Tip 31, 51 ve 18 bunu takip etmekteydi.

Sonuç

SHA atipisi içermeyen grupta da yüksek oranda HPV saptamasının dikkat çekici olduğunu ve sonuçlarımızın ülkemizdeki HPV prevalansına, en sık görülen HPV tipi ve yaş dağılımı istatistik bilgilerine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : HPV, Real Time PCR, Sıvı bazlı sitoloji