Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
PB063(914) - Türk ve Somalili özefageal skuamöz hücreli karsinom olgularında yüksek riskli HPV, p53 ve p16 ekspresyon bulguları
Gastrointestinal Patoloji
Yılmaz Baş 1, Fügen Vardar Aker 2, Aylin Gönültaş 2
1 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum, Türkiye
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
  AMAÇ: Bu çalışmada, Türk ve Somalili özefagial skuamöz hücreli karsinom (ÖSHK) olgularında p53 ve p16INK4a ekspresyon dağılımını ile yüksek riskli HPV tiplerinin etken olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Somali Mogadishu-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ÖSHK tanısı almış 53, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Bölümünde ÖSHK tanısı almış 52 olgu retrospektif olarak incelendi. Somali olgularında 45 ÖSHK ve 46 displazi içeren örnek, Türk olgularında 47 ÖSHK ve 42 displazi içeren örnek çalışmaya alındı. Üreticinin talimatlarına göre yüksek riskli 14 tip HPV DNA tesbiti için Aptima PANTER Sistemi kullanıldı. Anti-p16 ve anti-p53 antikorları DAKO Omnis cihazı ile çalışıldı. Sonuçlar körleme olarak iki grup patolog tarafından incelendi. p16 için, tümör ve displastik hücrelerinin % 70'inden fazla güçlü ve yaygın nükleer ve sitoplazmik boyanması pozitif kabul edildi. p53 ekspresyonu en az % 10 güçlü nükleer boyanan örnekler değerlendirildi.

BULGULAR: Somalili ÖSHK (n=45) olguların hiçbirinde yüksek riskli HPV DNA saptanmadı. p16, tümör dokusunda, 5 (%11.4) olguda dokunun %70?inden fazlasında güçlü ve yaygın pozitifti. Displazi içeren (n=46) epitelde, 6 (%13) olguda, dokunun %70?inden fazlasında güçlü ve yaygın pozitifti. p53 tümör içeren (n=45) dokuların 28?inde (%62.2) ve displazi içeren olguların 35?inde (%76.1) %10?dan fazla güçlü nükleer pozitif reaksiyon gösterdi. Türk ÖSHK (n=47) olguların sadece 1?inde (no=13) HPV DNA 16-18/45 pozitifti. P16 tümör dokusunda, 4 (%8.5) olguda dokunun %70?inden fazlasında güçlü ve yaygın pozitifti. Displazi içeren (n=42) olguların 4?ünde (%9.5) dokunun %70?inden fazlasında güçlü ve yaygın pozitif reaksiyon vardı. p53 tümör içeren dokuların 31?inde (%66.0) ve displazi içeren olguların 24?ünde (%57.1) %10?dan fazla güçlü nükleer pozitif reaksiyon gösterdi.

SONUÇ: Bulgularımız, yüksek riskli HPV DNA tiplerinin Türk ve Somalili olgularda ESCC gelişimi ile ilişkili olmadığını göstermektedir. P53 protein ekspresyonunun yüksek olması gen mutasyonu için genetik çalışmalara ihtitaç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Özefagus, skuamöz hücreli karsinom, yüksek riskli HPV, p53, p16