Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS169(956 - Endometrioid Tip Endoservikal Adenokarsinomun Gastrik Metastazı: Nadir Bir Olgu Sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Hatice Seneldir 1, Gözde Kır 1, Aman Gapbarov 2, Nesrin Gündüz 3, Gürhan Baş 2, Orhan Alimoğlu 2
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
  GİRİŞ: Endoservikal adenokarsinomlar servikal karsinomların %15-20?sini oluşturmaktadır. Bu kanserler lenfatik ya da venöz yayılım ile bölgesel lenf nodlarına ya da komşu organlara metastaz yapabilmektedir. Ancak primer uterin adenokarsinomların mide metastazı çok çok nadir olup literatürde ancak bir kaç vaka saptanabilmiştir.

OLGU: 66 yaşındaki kadın hastaya dispeptik şikayetleri nedeni ile uygulanan gastroduodenoskopide kardiaya yakın bölgede üzeri eksudalı ülseri olan 18-20 mm boyutlarında üzeri kısmen normal mukoza ile kaplı kitle görülmüş ve kitleden multiple biyopsiler alınmıştır. Mikroskopik incelemede tek bir endoskopik fragmentte yüzey epiteli ile devamlılık göstermeyen lamina propriada yer yer kribriform alanlar oluşturan kompleks atipik glandüler yapılar izlenmiştir. Klinik sorgulamada 2006 yılında endometrioid ve müsinöz tip endoservikal adenokarsinom tanısı nedeni ile olguya total abdominal histerektomi+bilateral salpingoooferektomi uygulandığı öğrenilmiştir. Uygulanan immünohistokimyasal incelemelerde Pax-8, Östrojen, mCEA ve Ca-125 ile ekspresyon saptanmış ancak Vimentin, CDx2, Progesteron ve CK20 ile ekspresyon görülmemiştir.

SONUÇ: Olgu histomorfolojik ve immünohistokimyasal incelemeler sonucunda endometrioid tip endoservikal adenokarsinomun gastrik metastazı olarak yorumlanmıştır. Olgu çok çok nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Endoserviks, endometrioid, adenokarsinom, mide, metastaz