Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS008 - ERKEK ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRİLEN AMBİGUS GENİTALELİ HASTADA İNGUİNAL HERNİ İÇİNDE OVOTESTİS: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Remzi Erten1, Feyza Demir1, İrfan Bayram1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van
 

Giriş

Doğumda cinsiyetin belirlenememesine yol açan ambigus genitale çok nadir değildir. Bu vakaların bir kısmında over ve/veya testis bazen inguinal kanal içinde saptanır. Nadir bazı olgularda inguinal herni ve torsiyon bulgularıyla opere edilip, over ve testis parankiminin aynı dokuda görülmesiyle histopatolojik olarak ovotestis tanısı verilir.

Olgu

11 yaşında, doğum sonrası ambigus genitale tanısı alan, erkek çocuk olarak yetiştirilen, dış genitali dişi görünüme daha yakın olgumuzda; 2-3 haftalık karın ağrısı şikayeti olması nedeniyle yapılan klinik incelemede sol kasıkta şişlik farkedilmiştir. Yapılan ultrasonografide; sol inguinalde herniye alan izlenmiş olup, bu alan içinde hemorajik over kisti ayırıcı tanıya alınmış, over torsiyonu ekarte edilememiştir.
Hasta için kız yönünde düzeltme operasyonu önerilmiş, kabul edilmeyince over torsiyonu ön tanısı için operasyona alınmıştır. Operasyon sonrası gönderilen dokuların histopatolojik incelemesinde; çoğu hemorajik ve iltihaplı yağ-bağ dokudan oluşurken, büyük çapı 3cm olan over parankimi izlenen dokuda seminifer tübüller de izlenmesi üzerine olgu ovotestis olarak raporlandı.

Sonuç

Çok da nadir olmayan ambigus genitale vakalarında nisbeten daha nadir ovotestis prezentasyonu; inguinal herni içinde torsiyon bulgularıyla karşımıza çıkabilmektedir. Ayrıca dış genitali kıza daha yakın olmasına rağmen hastanın erkek olarak yetiştirilmesi ve dış genitalin normal dişi görünümüne getirilmesine ailenin direnci de; toplumumuzun sosyal yapısına vurgu yapmak açısından güzel bir örnek teşkil ediyor.

Anahtar Kelimeler : Ovotestis, Ambigus genitale, İnguinal herni