Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS196 - CROHN HASTALIĞININ PATOGENEZİNDE ENFEKSİYÖZ AJANLARIN BULUNABİLECEĞİNDE DAİR GÖRSEL KANITLAR
Gastrointestinal Patoloji
Selcen Bedir1, İrem Önal 1, Haldun Umudum2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
 

Giriş

Crohn Hastalığının(CH) bulguları ve çeşitli mikroorganizmalara karşı gelişmiş antikorların varlığı CH'de mikroorganizmaların etken olabileceğini veya klinik gidişi etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada CH'lı hastaların biyopsi materyallerindeki granülom ve inflamatuar alan içerisinde intrasitoplazmik ve ekstrasitoplazmik mikroorganizmaların bulunup bulunmadığını araştırdık.

Materyal ve metot:

Çalışmacılar Ufuk Üniversitesi Patoloji AD'de daha önce ve klinik-patolojik korelasyon ile CH tanısı almış hastaların preparatlarını multinükleer dev hücre formasyonu ve CH ile uyumlu granülamatöz inflamasyon içermesi yönünden tekrar incelediler. Bu kriterlere uymayan hasta örnekleri araştırmaya dahil etmediler. CH ile uyumlu bulgular içeren biyopsi materyallerini EZN, Giemsa, GMS ve PAS AB pH:2,5 histokimyasal yöntemleriyle boyayıp, materyallerde intraselüler ve ekstraselüler mikroorganizmaların bulunup bulunmadığını araştırdılar.

Bulgular:

Çalışmanın kriterlerine uyan 19 adet biyopsi materyali çalışmanın temelini oluşturdu. Onbir olguya Crohn hastalığı, beş olguya Crohn hastalığı ve karsinoma tanısını birlikte konulmuştu. Üç olgu ise Crohn hastalığı ile uyumlu olabilecek bulguların bulunduğu belirsiz (indetermine kolit) olarak değerlendirilmişti. Onbir kadın ve sekiz erkek hasta bulunan çalışma grubunun yaş ortalaması 34’tü. Materyallerin 13 tanesi biyopsi ve 6 tanesi rezeksiyon materyaliydi. CH tanısı almış olan 10 olguda granülom veya multinükleer hücreler içinde; dört olguda ise inflamasyon veya glandüler yapılar içinde mikroorganizmalar vardı. Dokuz olguda mikroorganizmalar GMS ve PasABpH:2,5 ile pozitif; beş olguda ise yalnızca PasABpH;2,5 ile pozitifti. EZN çalışmasında mikroorganizma hiçbir olguda izlenmedi. Çalışmacılar özellikle intraselüler mikroorganizmaların beklenenin aksine kolay görülebildiğini not ettiler.

Tartışma:

Bu çalışmada 20 biyopsi materyalinin onunda (%50) açık ve belirgin bir şekilde intraselüler veya intragranulomatöz mikroorganizmalar izlenmiştir. Bu bulgu CH olgularının belirgin bir kısmında mikrobiyolojik ajanların önemli rol oynadığını göstermektedir. Gözlediğimiz mikroorganizmaların farklı histokimyasal özellikleri, olgularının bir kısmında fungal , bir kısmında ise bakteriyel ajanların bulunduğunu göstermektedir. Bu gözlem, CH ‘nin farklı etyolojik etkenlere sahip ortak bir klinik tablo olarak yorumlanabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler : Crohn hastalığı, intraselüler mikroorganizmalar, GMS,