Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS213 - ÖZOFAGUS GİRİŞ SÜPRİZİ; ?INLET PATCH?, 22 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
Gastrointestinal Patoloji
Hamed Jafarzadeh Andabil1, Nalan Gülşen Ünal2, Murat Sezak1, Başak Doğanavşargil1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı , Gastroenteroloji Bilim Dalı
 

ÖZOFAGUS GİRİŞ SÜPRİZİ; “Inlet patch”, 22 olgunun retrospektif değerlendirmesi

Hamed Jaferzadeh*, Nalan Gülşen Ünal**, Murat Sezak*, Başak Doğanavşargil*

GİRİŞ

“Inlet patch” (“giriş yaması”) üst özofagus sfinkterinde veya hemen altında heterotopik gastrik mukoza ile karakterli konjenital bir antitedir. Genellikle asemptomatiktir, asit üretimine bağlı disfaji, pirozis gibi reflü semptomlarına; daha nadiren ülserleşme, darlık, “halkalar”, supraözofageal semptomlara veya maligniteye yol açabilir. Otopsi serilerinde %10-%70; endoskopi serilerinde %0,1-10 gibi değişken oranlarda bildirilmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

2015-2017 yılları arasında tanı alan 22 olgu klinik başvuru yakınması, lezyonların sayısı, çapı ve histopatolojik bulguları (mukoza tipi, düzeni, yangı, eozinofil, intestinal metaplazi, H.Pylori varlığı, özöfagus ve mide patolojileri) açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiş, bulgular non-parametrik testlerle karşılaştırılmıştır.

SONUÇLAR

Kadın/erkek oranı 1.22; ortanca yaş 45,5±14,6 (Dağılım: 28-78 yaş) dır. Başvuru yakınmaları dispepsi %45 (n=9), disfaji %15 (n=3), pirozis %15 (n=3), epigastrik ağrı %5 (n=1) olup 5 hastada (%24,5) kontrol endoskopilerde saptanmıştır. Olguların %72,7’sinde (n=16) tek; %27,3’ünde (n= 6) iki lezyon saptanmıştır, ortalama çap 12 mm (Dağılım: 3-30 mm)’dir.

Mukoza, pilorokardiyak (%45,5), oksintik (%22,7), pariyatel hücre içeren pilorokardiyak mukoza (%36,4) görünümünde olup vakaların %81,8’inde pariyetal hücreler mevcuttur. Mukozada kronik yangı (%50), kronik aktif yangı (%22,7), goblet hücre metaplazisi (% 4,5), H. Pylori (%9,1) saptanmıştır. Dokuz hastada (%40,9) eşlik eden özöfajit, dört hastada (%18,2) H.Pylori pozitif; 16 olguda H.Pylori negatif gastrit veya normal mide mukozası mevcuttur. Mukoza tipi ile yaş, cinsiyet, semptomlar, eşlik eden özofajit veya gastrit arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır.

TARTIŞMA

“Inlet patch” in, embryonik dönemde kolumnar epitelle döşeli özofagusun skuamöz epitele tam dönüşememesi sonucu geliştiği düşünülmektedir. Mide ağırlıklı dispepsi, epigastrik ağrı gibi yakınmalar (%50), özofagus ağırlıklı disfaji, pirozis (%30) gibi yakınmalardan daha sık olup %25’i asemptomatiktir. Olguların %41’inde özofajit eşlik etmektedir. Onsekiz olguda pariyetal hücreler izlenmekle birlikte mukoza hasarı, özofagus semptomları veya mide-özofagus patolojileri arasında bir ilişki saptanmamıştır. Bulgular sıklıkla göz ardı edilen bu antiteye dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : INLET PATCH , özofagus , heterotopik gastrik mukoza