Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS214 - ÖZOFAGUSTA NADİR BİR TÜMÖR: MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM
Gastrointestinal Patoloji
Gonca Özgün1, Duygu Türkbey Şimşek1, Pelin Börcek1, Gökhan Moray2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2010 yılında revize ettiği sınıflaması ile beraber özofagusta görülen küçük hücreli karsinom, nöroendokrin karsinom olarak isimlendirilmeye başlandı. Özofagusta nöroendokrin karsinom hem cerrahide olarak hem de patolojide oldukça az karşılaşılan bir tümör olmakla beraber, bu bölgede görülen nöroendokrin karsinomlar skuamöz hücreli karsinom veya adenokarsinom ile birliktelik göstermektedir.

Olgu

İki haftadır yemek yerken boğazında yemeklerin dizilmesi şikayeti ile genel cerrahi bölümüne başvuran 66 kadın hasta endoskopik biyopsiler ile değerlendirilmiş ve az diferansiye adenokarsinom tanısı almış. Görüntüleme yöntemleri ile lezyon, özofagus alt uçta lümeni daraltan ve nodülariteler oluşturan malign natürde kitle olarak tanımlanmış. İntraoperatif olarak cerrahi sınırları değerlendirilen hastanın 6.5x3.5x2.5 cm boyutlarda proksimal mide ve 11.5 cm uzunlukta distal özofagus içeren rezeksiyon materyalini değerlendirdik. Lümende büyük oranda distal özofagusta yerleşen ve mideye de uzanım gösteren 4.2x3.5 cm boyutlarda ülserovejetan tümöral lezyon mevcuttu. Hazırlanan kesitlerde %60 oranında adenokarsinom komponenti %40 oranında büyük hücreli nöroendokrin karsinom komponenti olan, yaygın lenfovasküler ve perinöral invazyonu, nekrozu olan ve fokal adventisya invazyonu gösteren mikst adenonöroendokrin karsinom izlendi. Mitoz 10 BBA'da 8 iken, Ki67 proliferasyon indeksi yaklaşık %60 olarak saptandı. İmmünohistokimyasal çalışmada Sinaptofizin, Kromogranin ve CD56 ile NEC komponentinde diffüz kuvvetli pozitiflik mevcuttu. Hasta cerrahi sonrası ikinci ayında başlanan kemoterapi protokolünde 1 kür tedavi sonrası tedavi sürecindedir.

Sonuç

Oldukça kötü prognozlu bir tümör olan özofagus yerleşimli MANEC olgusunu çok nadir olarak karşılaşacağımız bir tümöral lezyon olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler : MANEC, özofagus, nöroendokrin karsinom, üst gis