Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS229 - SARKOİDOZ TANISI İLE TAKİPLİ HASTADA PANKREASTA KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Zeliha Çelik1, Pembe Oltulu1, Lema Tavlı1, Fahriye Kılınç1, Sıddıka Fındık1, Hasan Esen1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Abd
 

Giriş

Lenfanjiomlar, lenfatik akımın doğuştan veya başka bir sebeple tıkanması sonucu ortaya çıkan benign kistik lezyonlardır. Histolojik olarak, proteinöz eozinofilik sıvı içeren, ince septalar ile ayrılmış ve endotel hücreleri ile döşeli genişlemiş kistik yapılar oluşur. En sık boyun ve aksillada görülürler (1). Abdominal lenfanjiomlar nadirdir, primer pankreas kaynaklı olan ise %1 inden azdır (1,2,3).

Olgu sunumu

2006 yılında sağ omuzda liposarkom tanısı ile opere olan ve sarkoidoz nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde takipli olan 66 yaşında bayan hasta, takipleri sırasında çekilen Tomografide pankreas ön yüzde kitle saptanması üzerine Genel Cerrahiye yönlendirildi. Yapılan ameliyat sonrası laboratuvarımıza gelen materyal 1 adet 5x5x2,5 cm ölçülerinde gri kirli sarı renkli düzensiz görünümlü doku idi. Kesitlerle tarandığında içerisinde çok sayıda en büyüğü 3 cm çapında bütünlüğü bozulmuş kistik yapılar izlendi. Yapılan mikroskobik incelemelerde çok sayıda düzensiz genişlemiş kıvrıntılı irili ufaklı kistik yapılar yanısıra çevre lenf nodlarında schaumann cisimcikleri de içeren dev hücre yapıları ile karakterli granülomatöz lezyonlar görüldü. Kistik yapıların iç yüzeyleri CD31 ve faktör 8 (+), kalretinin ve EMA (-) ti. Bu bulgular eşliğinde hastaya pankreasta kistik lenfanjioma + sarkoidoz tanısı konuldu.

Tartışma-sonuç

Pankreatik lenfanjiomlar nadir görülen lenfatik orijinli benign tümörlerdir. Ayırıcı tanıda psödokist, müsinöz-seröz kistadenom, konjenital kist ve duktal karsinom akla gelmelidir (1,2). Cerrahi eksizyon küretif tedavidir. İnkomplet eksizyonda rekürrens olabilir (3). Olgumuz sarkoidoz nedeniyle takipli olması, daha önceden liposarkom nedeniyle opere olmuş olması nedeniyle klinik ve radyolojik ön tanıda akla gelmemesi ancak histopatolojik inceleme sonrası kistik lenfanjioma tanısı alması nedeniyle hem nadir olduğu hemde lezyonların tanımlanmasında histopatolojik incelemenin önemini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler : kistik lenfanjiom, pankreas, sarkoidoz