Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS236 - KOLOREKTAL KSANTOMATÖZ POLİP
Gastrointestinal Patoloji
Naile Kökbudak1, İsmail Harmankaya1, Aliye Sarı1
1Konya Numune Hastanesi
 

Giriş

En sık olarak kolonda görülen polipler özefagus , mide ve ince barsakta da bulunabilirler. İntestinal polipler genelde non-neoplastik ve neoplastik olarak ikiye ayrılır. En sık görülen neoplastik polip kansere dönüşüm riski taşıyan adenomdur. Non-neoplastik kolon polipleri ise inflamatuar, hamartomatöz ve hiperplastik olarak sınıflandırılırlar.

Olgu

49 yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayetiyle gastroenteroloji polikliniğine başvurmuş. Rutin tetkikleri uygulanan hastaya ileri tetkik amaçlı kolonoskopi önerilmiş. Yapılan kolonoskopi sonucunda çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon ve sigmoid kolonda mukoza ve lümen normal olarak izlenmiş ancak sigmoid kolonda 6 mm çapında bir polip saptanarak polipektomi uyguanmış. Patoloji laboratuvarımıza gönderilen 6 mm çapındaki açık kahverenkli yuvarlakça biyopsi materyali histolojik açıdan değerlendirildiğinde hiperplastik polip ile uyumlu görünümdeki kolon mukozal doku parçasının lamina propriasında CD68 ile pozitif ekspresyon gösteren histiosit kümeleri izlendi. Bu haliyle olgumuz Kolorektal Ksantomatöz Polip tanısı aldı.

Sonuç

Gastrointestinal sistem mukozasında genellikle lamina propriaya sınırlı müsin içermeyen köpüksü histiosit toplulukları yüzey epitelinde hiperplastik değişiklikler içeren polipoid oluşumlarla birlikte görüldüğünde Ksantomatöz Polip, Ksantalesma ya da Ksantoma terminolojileri ile adlandırılır. Sıklıkla midede görülen bu benign lezyon nadir olarak kolonda da izlenebilir. Kolonda en sık yerleşimi ise rektosigmoid bölgedir. Nadir olarak izlenen olgumuz kolorektal non-neoplastik bir polip olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : kolon, polip, ksantoma