Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS251 - 14 OLGUDA ÖZOFAJİAL ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYON SONUÇLARIMIZ
Gastrointestinal Patoloji
Neşe Ekinci1, Arzu Avcı1, Fatma Hüsniye Dilek1, Ebru Çakır1, Ilgın Aydın1, Fatih Aslan2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği / İstanbul Koç Üniversitesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı
 

Amaç: Küçük çaplı özofajial submukozal tümörlerin endoskopik mukozal rezeksiyonla (EMR) çıkarılmaları mümkündür. Oldukça kolay uygulanabilirliği olan bu işlemlerde patolojik rezeksiyonun komplet sağlanması ise oldukça zordur. Bu çalışmada 14 özofajial EMR olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Mayıs 2013 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde 14 özofajial submukozal tümör olgusuna EMR uygulanmıştır. Gönderilen materyaller laboratuvarımızda cerrahi sınırları boyanıp dilimlenerek tamamı işleme alınmıştır. Tüm olgular yaş ve cinsiyet dağılımı, çap, özofagustaki lokalizasyonları ve histopatolojik tanıları yanısıra rezeksiyonun yeterliliği açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 14 hastanın yaşı 25-73 arasında değişmekteydi (ortalama 46.7). Olguların 9'u erkek, 5'i kadındı. Lezyonların çapı 5 mm ile 2 cm arasında değişiyordu (ortalama 1.05 cm). 1 olgu özofagusun 1/3 üst bölümünde, 7 olgu orta, 6 olgu ise 1/3 alt bölümünde lokalizeydi. Histopatolojik tanılar; 8 olguda "leiomyom", 5 olguda "granüler hücreli tümör", 1 olguda ise "skuamöz papillom" olarak verildi. EMR sınırlarına bakıldığında ise; 8 leiomyom olgusunun 4'ünde salim olmakla birlikte, diğer 4'ünde rezeksiyon sınırlarına bitişikti. 5 granüler hücreli tümörün 3'ünde tüm rezeksiyon sınırları salim ancak 2 olguda tabana bitişikti. 1 skuamöz papillom olgusu ise total rezeke edilmişti.

Sonuç
Serimizde EMR işleminin uygulama kolaylığına rağmen, 14 olgumuzun 7'sinde lezyonun rezeksiyon sınırlarına bitişik olması nedeni ile süreç hastaların ileri takip yada tedavilerini gerektirebilecek histopatolojik değerlendirme ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle özellikle çapları 1 cm’den büyük lezyonlarda EMR yerine endoskopik submukozal diseksiyon gibi daha ileri teknikler uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : özofagus, endoskopik mukozal diseksiyon