Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS266 - ÇOCUKLARDA HELİKOBAKTER PYLORİ SIKLIĞI VE SYDNEY SINIFLAMA KRİTERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Gastrointestinal Patoloji
Begüm Çalım1, Hande Aksoy1, Merve Aydemir1, Coşkun Çeltik2, Nelgin Gerenli2, Itır Ebru Zemheri1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ,tıbbi Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü
 

Amaç: Helikobakter pylori gram negatif bir bakteridir ve gastritin, peptik ve duodenal ülserin sebeplerinden biridir. Başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, hem çocuklarda hem yetişkinlerde önemli bir sağlık problemidir. Bizim çalışmamızın amacı, çocuklarda H. pylori pozitifliğinin prevalansını tespit etmek ve Sydney sınıflamasının kriterleri ile karşılaştırmasını yapmak idi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir ve Ocak 2015’ten Haziran 2017’ye kadarki süreci kapsamaktadır. Çalışma 0-17 yaş arası 885 çocuğu içermektedir. H.pylori enfeksiyonunun tanısı endoskopik biyopsi raporları ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: 885 çocuğun 418’inde (%47.2) H.pylori pozitif saptanmıştır ve bu pozitivitenin kronik inflamasyon, nötrofilik aktivite, lenfoid agregat ve folikül varlığı ile korele olduğu görülmüştür. Kız çocuklarda erkeklere göre H.pylori pozitifliğine daha çok rastlanmıştır. Endoskopik görüntülemede eritamatöz pangastrit ve antral nodularite varlığı H.pylori pozitifliği ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç

Hastane temelli bu çalışmamızda saptadığımız bulgular, H.pylori enfeksiyonunun çocuklar açısından da problem teşkil ettiğini ve bu konuda daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Helikobakter pylori, çocuk, Sydney sınıflaması