Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS271 - EKTOPİK PANKREAS DOKUSU İÇEREN ENTERİK DUPLİKASYON KİSTİ:OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Pembe Oltulu1, Ergün Tercan1, Özge Aydın1, Fahriye Kılınç1, Sıddıka Fındık1, Hasan Esen1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi,patoloji Abd
 

Giriş

Enterik duplikaskon kistleri (EDK), ileum başta olmak üzere en sık ince bağırsakta görülen, sindirim sisteminin malformasyonlarıdır (1,2). Çoğu duplikasyon kisti çocukluk döneminde tespit edilir ve %30’undan azı yetişkinlikte tanı alır (2). Bu malformasyonların konjenital olduğuna, epitel katının diferansiasyonundan önce oluştuğuna inanılır ve bu yüzden de ilişkili oldukları organın adını alırlar (3). Yetişkinlerde saptanan EDK genellikle asemptomatiktir ve endoskopi veya laparatomi sırasında insidental olarak fark edilirler (3). Kist içerisinde ektopik pankreas dokusu bulunması sık rastlanılan bir durum değildir ve bu durumda dokudan insülin salınımıyla birlikte hipoglisemik ataklar meydana gelebilir (4).

Olgu

3 günlük erkek bebek, atrezi kliniği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi bölümüne başvurdu. Acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatta çıkarılan kistik doku duplikasyon kisti ön tanısıyla tarafımıza gönderildi. Gönderilen materyal 1 adet üzerinde 0,8 cm lik açıklık izlenen 3x2,5x1,3 cm ölçülerinde kahverenkli kistik görünümlü doku olup, kesi yapıldığında duvar kalınlığı 0,2-0,4 cm iç yüzeyi kahve yer yer kirli beyaz renkli düzgün görünümlüdür. Mikroskobik olarak kist duvarında intestinal epitel, muskuler tabaka ve ektopik pankreas dokusu görüldü. Olgu bu bulgularla birlikte ektopik pankreas dokusu içeren enterik duplikasyon kisti olarak raporlandı.

Tartışma-Sonuç

EDK’leri etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte; fetal enterik divertikülün persistansı, intrauterin vasküler oklüzyon, intestinal rekanilizasyon kusurunun, lezyonun kökeni olabileceği ileri sürülüyor (1). Tanı koymakta zorluklar yaşanan bu nadir durum, kistik kitlelerin ayırıcı tanısında, malign kitleleri taklit etmesi hatta kendisinin epitelyal veya non-epitelyal malignitelere dönüşme potansiyeli açısından önem arzetmektedir (3). Kistler bitişik oldukları bağırsak segmenti ile bağlantılı olmayabilir (1). Histopatolojik olarak, EDK duvarı düz kas tabakası ve enterik tip epitelden oluşur. Ektopik pankreas dokusunun EDK duvarında varlığı oldukça nadirdir ve literatürde en iyi bilgimiz sadece üç kez bildirilmiştir (4). Ektopik pankreas insülin üretebileceği ve hastalarda açıklanamayan hipoglisemik ataklara yol açabileceğinden önemlidir. Olgu; ektopik pankreas dokusu içeren enterik duplikasyon kisti olması ve nadir görülmesi sebebiyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler : Enterik duplikasyon kisti, ektopik pankreas