Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS279 - NADİR BİR GASTRİK BENİGN MEZENKİMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Sultan Çalışkan1, Bilge Can Meydan 1, Filiz Karagöz1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
 

Giriş

Gastrik mezenkimal tümörlerin büyük bir çoğunluğunu gastrointestinal stromal tümörler (GİST) oluşturur. Daha nadir görülen diğer mezenkimal tümör veya lezyonlar ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Pleksiform fibromiksom çok nadir görülen benign mezenkimal tümör olup ilk olarak Takahashi Y. ve arkadaşları tarafından tanımlanmış, Miettinen M. ve arkadaşları tarafından da mideye özgü olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tümör sınıflamasının 4. baskısında (2010) yer almıştır. Gastrik fibromiksom veya pleksiform anjiomiksoid myofibroblastik tümör (PAMT) olarak da isimlendirilir.

Olgu

45 yaşında erkek hasta, altı aydır devam eden bulantı ve kusma yakınmaları ile başvurdu. Ultrasonografide antrum arka duvarında dıştan bası izlenimi, tomografide ise duvardan köken alıp lümene doğru polipoid büyüyen yaklaşık 2 cm çapında kitle izlendi. Mide “wedge” rezeksiyon materyalinde benign mezenkimal tümör / gastrik pleksiform fibromiksom olarak raporlandı.

Sonuç

Pleksiform fibromiksom, çok nadir görülen gastrik benign mezenkimal tümördür. Genellikle antrum ve prepilorik bölgede yerleşir. Submukoza ve muskularis propriada multinoduler gelişip klinik olarak obstrüktif bulgulara yol açar. Zengin damar ağına sahip miksoid stromalı tümör nodüllerinde pleksiform paternin belirginliği farklılık gösterebilir. Genellikle hiposellüler olan tümör nodülleri düşük sayıda mitoz içeren, oval nükleuslu, iğsi hücrelerden oluşur. Özellikle infiltratif patern izlenimi veren multinodüler gelişimi ile GİST, sinir kılıfı tümörleri veya fibromatozisin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken yeni bir antitedir. Literatürde yaklaşık 60 olgu mevcut olup tam çıkarılabildiğinde rekürrens ve metastaz bildirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler : mide, pleksiform fibromiksom, benign, mezenkimal tümör