Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS300 - NADİR KONJONKTİVAL TÜMÖR: DERMOLİPOM OLGU SUNUMU
Diğer konular
Hilal Balta1, İlknur Çalık1, Şenay Erdoğan Durmuş1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

GİRİŞ

Dermolipom, konjonktivada konjenital nadir görülen iyi huylu bir tümör olup, vücudun diğer bölgelerinde de izlenebilir. Konjonktival lezyonların % 4.2'sini oluşturur. Bir çeşit koristom olarak adlandırılabilir. Koristomlar konjenital proliferasyonlardır. Koristomlar, normal bir dokunun olması gerektiği organ dışındaki yerlerde bulunması olarak tanımlanır. Konjoktivadaki koristomlar limbal dermoid, dermolipom, ektopik lakrimal bez ve episkleral osseoz koristom olarak tiplendirilir. Epibulbar koristomalar kornea, limbus veya subkonjonktival boşluktan kaynaklanabilir. Küçük, düz bir lezyondan, epibulbar bölgenin çoğunu dolduran büyük yuvarlak bir kitleye kadar değişen ölçülerde olabilirler.

OLGU

11 yaşındaki kadın hasta, göz muayenesinde sol gözün bulbar konjunktivasından laterale uzanan üst forniksten, alt fornikse doğru beyaz bir kitleyle göz polikliniğimize başvurmuş. Patolojiye gelen spesmenin makroskobik özelliği 1,5x1x0,6 cm boyutlarında olup tek, gri-sarı renkte yumuşak dokudan ibaretti. Mikroskopik incelemede, goblet hücrelerini içeren stratifiye konjonktival kolumnar epitelin altında yoğun kollajen bantların arasında bol adipoz doku ve vasküler yapılara ilaveten hafif düzeyde lenfoplazmositer kronik enflamasyon izlendi.

SONUÇ

Konjonktival dermolipom nadir görülen benign bir tümördür. Özellikle gençler ve çocuklar görmede azalma, net görememe şikayetiyle kliniğe başvuracakları için, spesifik özellikleri bilindiğinde cerrahi eksizyonla tedavisi yapılabilir. Göz kapakları altında subkonjonktival yerleşip, temporal bölgeye ve posterior kısma uzanıp dev bir kitle haline dönüşmeden müdahale edilebilirse kesin kürle sonuçlanabilir.

Anahtar Kelimeler : dermolipom, konjonktiva, benign tümör