Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS313 - NADİR GÖRÜLEN BİR PROLİFERATİF MEME HASTALIĞI: JUVENİL PAPİLLOMATOZİS
Meme Patolojisi
Elif Öcal1, Dilara Akbulut İpek1, Aslıhan Yavaş1, Serpil Dizbay Sak1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Juvenil papillomatozis (JP) nadir bir benign proliferatif meme hastalığıdır. %10’a varan oranlarda meme kanseriyle ilişkilidir. Çoğu 30 yaş altı kadınlarda görülür ve ortalama yaş 19’dur. JP genellikle üst dış kadran yerleşimli, iyi sınırlı, tek, sert, mobil kitle bulgusuyla ortaya çıkar. Burada bir JP olgusunun klinikopatolojik özellikleri sunulmuştur.

Olgu

17 yaşında kadın hasta memede kitle şikayetiyle başvurmuştur. Yapılan ultrasonografide sol meme saat 4 hizasında periferal yerleşimli, 48 mm uzun çaplı, posterior konturunda lobülasyonlu, mikrokistler içeren, kanlanma gösteren, hipoekoik solid lezyon saptanmıştır. Eksizyonel biyopsi materyalinin makroskobik incelenmesinde kesit yüzünün neredeyse tamamının krem/beyaz, solid, lobüle görünümde olduğu izlenmiş, yer yer mikrokistik alanlar saptanmıştır. Ancak JP için tipik olan İsviçre peynirine benzetilen kümeleşmiş 1mm-2cm boyutlarında kistler olgumuzda belirgin izlenmemiştir. JP isimlendirmesi, hakim mikroskobik görünümün papillomatozis olduğunu akla getirmekle birlikte, İsviçre peyniri görünümünün mikroskopik yansıması olarak dens stroma alanları ile ayrılan çok sayıda kist ve duktuslar, apokrin metaplazi, fibroadenomatoid hiperplazi yanında; epitelyal hiperplazi, sklerozan adenozis gibi her türlü proliferatif lezyonu içerebilir. Bizim olgumuzda çevre meme dokusundan oldukça iyi sınırlanan, kapsül içermeyen proliferatif görünümlü meme dokusu izlenmiştir. Olgumuzda baskın patoloji sklerozan adenozis olmakla birlikte, bazıları apokrin metaplazili kistler, papiller alanlar ve epitelyal hiperplazi odakları ile köpüksü makrofajlar saptanmıştır. Yapılan immünhistokimyasal incelemede kalponin, p63 ile miyoepitelyal hücre katı görülmüştür. CK5/6 ile hiperplazi alanlarında dama taşı görünümü saptanmıştır. Tüm bulgularla lezyon juvenil papillomatozis olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

JP memenin nadir görülen benign hastalığıdır. Operasyon öncesinde tanı nadirdir. Genç hastada bu denli proliferatif bir görünüm şaşırtıcı olabilir ve maligniteden ayırım bazı olgularda zorluk yaratabilir. Bu nedenle özellikle genç hastalarda bu antite akılda tutulmalıdır. Olguların bir kısmı kanser alanı bulundurabileceğinden geniş olarak örneklenmeli ve bu hastalık zemininde kanser gelişimi bildirildiğinden lezyonun total çıkarılması ve takibi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Juvenil papillomatozis, İsviçre peyniri