Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS328 - MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ(MFT)
Meme Patolojisi
Büşra Erşan Erdem1, Seda Duman Öztürk1, Umay Kiraz Özod1, Bahar Müezzinoğlu1, Zafer Utkan2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

Giriş

Memenin filloides tümörü(FT), nadir görülen fibroepitelyal tümörüdür. FT, meme tümörlerinin %0.3-1’i, memenin fibroepitelyal tümörlerinin ise %2.5’idir. Ortalama görülme yaşı 40-50 olup yaklaşık %5’i 20 yaş altında, kızlarda görülür. Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre çeşitli histolojik parametrelere bakılarak benign, borderline ve malign olarak gruplandırılırlar. Biz 16 yaşındaki kız hastada tru-cut biyopsi ve eksizyon materyalinde MFT tanısı koyduğumuz bir olguyu sunacağız.

Olgu

16 yaşında çocuk hastada memede şişlik nedeniyle yapılan ultrasonografide 7 cm boyutlu kitle tespit edildi. Tru-cut biyopside hipersellüler, pleomorfizm ve atipi gösteren, 20/10 BBA mitoz izlenen mezenkimal proliferasyon izlendi. Desmin ile fokal, pansitokeratin ile arada sıkışmış epitel hücrelerinde boyanma izlendi. Ki-67 proliferasyon indeksi %11’di. Hastanın yaşı, klinik, radyolojik ve patolojik bulguları birlikte değerlendirilerek malign mezenkimal tümör, ön planda MFT ile uyumlu olarak değerlendirildi. Eksizyon materyalinde, 7 cm boyutunda, nispeten iyi sınırlı, kistik alanlara sahip bej renkli kitle izlendi. Mikroskopik olarak stromal aşırı büyüme gösteren tümör içinde, arada sıkışmış epitelyal hücrelerle döşeli yarık benzeri yapılar görüldü. Bu epitelyal alanlarda pansitokeratin ile boyanma izlendi. Cerrahi sınırlar negatifti.

Sonuç

FT, hipersellüler mezenkimal stroma ile yarık benzeri yapıları döşeyen 2 sıralı epitelden oluşan fibroepitelyal tümörlerdir. MFT tanısı histolojik olarak, en az bir küçük büyütmede sadece stromal komponentin görülmesi ve epitelyal komponentin olmaması, hipersellülarite, stromal atipi, mitozun ≥10/10BBA olması ve infiltratif marjinlere sahip olması ile konur. FT’lerin %60-75’i benign, %15-20’si borderline, %10-20’si maligndir.

Çocuklarda meme kitleleri çoğunlukla benign olup malign meme tümörü(MMT) çok nadirdir. En sık MMT’ü metastazlardır. Bununla birlikte çocukluk ve adolesan dönemin en sık primer MMT’ü ise MFT’dir. Bizim olgumuz, 16 yaşında MFT tanısı alan literatürdeki az sayıdaki olgudan birisidir.

Tedavide radikal girişimin yanısıra negatif sınırlara sahip eksizyon yeterlidir. MFT ayırıcı tanısında metaplastik karsinomlar(MK), primer veya metastatik sarkomlar vardır. Kuvvetli P63 ve sitokeratin pozitifliği MK lehinedir.

MFT, özellikle tru-cut biyopsi ile tanısı oldukça güç konan, klinik gidişatı öngörülemeyen, çocuk ve adolesanlardaki en sık primer MMT’dir.

Anahtar Kelimeler : malign filloides, meme, çocuk, fibroepitelyal tümör