Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS329 - MİKROPAPİLLER KARSİNOM KOMPONENTİ İÇEREN MEMENİN İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU
Meme Patolojisi
Tangül Bulut Pınarcı1, Tülay Keklik Temuçin2, Ayşe Merter Arduçoğlu3, Sevinç Keser4, Betül Çelik Erdoğan1
1Sb Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
2Sb Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara
3Sb Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
4Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
 

GİRİŞ:

Ayrı bir antite olarak tanımlanan (WHO 2012) Solid Papiller Karsinom nadir olup tüm meme karsinomlarının %1’inden azını oluşturur. WHO verilerine göre pür invaziv mikropapiller karsinom invaziv meme karsinomlarının yaklaşık %0.9-2’sini oluşturmakla birlikte % 7.4 oranında diğer invaziv karsinomlara eşlik etmektedir. Nadir görülen invaziv solid papiller karsinom olgumuzu mikropapiller karsinom komponent içerdiği için sunduk.

OLGU:

72 yaşında kadın hasta sol memede kitle şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan ultrasonografik incelemede sol meme saat 2-3 hizasındaki 28x14 mm boyutundaki heterojen hipoekoik solid lezyon tanımlanmıştır. Olguya tru-cut biyopsi ve meme koruyucu cerrahi uygulanmış olup 2.5x2x1.7 cm boyutlarında kısmen düzenli sınırlı, krem renkte solit özellikte tümöral doku izlenmiştir. Tümöral dokunun multinodüler, geniş solit tümör adaları ile birlikte stroma ile ayrılma artefaktı gösteren mikropapiller yapılardan oluştuğu izlenmiştir.(Fig.1)İntraduktal papillom ile devamlılık gösteren solid tümöral doku alanı dikkati çekmiştir(Fig. 2). Mikropapiller alana uygulanan EMA ile apikal boyanma izlenmiş olup bu reverse polarite ile uyumluluk göstermiştir (Fig 3). Solid ve mikropapiller alanlar cyclin D1 ile diffüz kuvvetli nükleer pozitiflik göstermiştir (Fig 4). Olguda ER ve PR ile %100 alanda (+++) boyanma izlenirken cErbB2 ile boyanma izlenmemiştir. Ki-67 oranı %10 olan olguda NSE ile zayıf sitoplazmik pozitiflik görülmüştür. Frozen esnasında bakılan sentinal lenf nodu negatif olup metastatik lenf nodu izlenmemesine karşın lenfovasküler invazyon izlenmiştir.

SONUÇ:

İnvaziv solid papiller karsinom iyi sınırlı ve sıklıkla multinodüler gelişim göstermektedir. Ortalama görülme yaşı 61-72.3 arasında bildirilmiştir. Solid papiller karsinom nadiren metastaz yapar ve prognozu stage ve grade özelliklerine göre değişir. Mikropapiller karsinom ortalama görülme yaşı 46-62 arasında bildirilmiştir. Tanı anında lenfovasküler invazyon ve lenf nodu metastazı %50-70 oranında mevcuttur. Son derece agresif bir klinik gidiş gösterdiğinden meme karsinomunda mikropapiller fenotip prognostik bir faktör olup oranı ne olursa olsun mutlaka raporda belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Memenin Mikropapiller karsinomu, Memenin Papiller Karsinomu, Memenin Solid Papiller karsinomu