Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS334 - MEMEDE LİPOMATÖZ KOMPANENT İÇEREN HEMANJİOM
Meme Patolojisi
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Hakan Peker2, Ferda Keskin Çimen3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Meme vasküler tümörleri nadiren izlenmektedir.Meme Hemanjiomu; tüm meme tümörlerinin yaklaşık %0.4’ünü oluşturan nadir benign vasküler bir neoplazmdır. Vasküler tümörlerden anjiosarkom ve hemanjiom arasındaki ayırım önemlidir. Anjiosarkom daha sık görülmektedir.Genelde başka nedenle alınan biyopsi spesmeninde mikroskobik incelemede meme hemanjiomu tesadüfen saptanır. Kavernöz hemanjiomlar palpe edilebilecek boyutlara ulaşabilmektedir.

Olgu

17 yaşında, kadın hastaya hastanemizde yapılan ultrasonografik incelemede; sağ memede cilt altında 36x10mm kistik alanları olan yağ ekosunda, iyi sınırlı doku artışı izlenmiştir, aksiller patolojik LAP görülmemiştir.

Cerrahi eksizyon yapılan meme dokusundaki lezyon Patoloji bölümümüze gönderilmiştir.

Makroskopide 6x4x2cm boyutlu kahve-sarı renkli doku örneğinin kesit yüzüde kahverenkli olarak izlenmiştir.

Mikroskopik incelemede; içleri eritrositlerle dolu geniş dev kapiller görünümünde damarlar ve yer yer lipomatöz kompanentler görülmüştür.Yapılan immünohistokimyasal çalışmada CD34 ile pozitif, D2.40 ile negatif boyanma saptanmıştır.

Olgu lipomatoz kompanent içeren Kavernöz hemanjiom olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Hemanjiom benign vasküler bir tümördür, 2cm altı boyutlular palpasyon veya mamografi ile tespit edilebilir. 18 aylıktan 82 yaşa kadar geniş bir yaş aralığında görülmektedirler.Kavernöz hemanjiomlar tipik olarak doğumda veya 30 yaş öncesinde görülürler. Meme hemanjiomunun mamografi bulguları nonspesifiktir. Tanı için tam eksizyon ve histolojik inceleme gereklidir.

Histolojik olarak iki tipi vardır. Kapiller hemanjiom; prolifere kapiller boyutlu kan damarlarından oluşur.Kavernöz hemanjiom; geniş vasküler kanallara sahip olup diğerinden daha sık izlenir.Hemanjiomlar orjinlerine göre perilobuler, parenkimal, subkutanöz ve venöz olarak sınıflandırılır.

Olgu; lipomatöz kompanent içerdiğinden ve anjiosarkom ve memenin malign lezyonları ile ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğinden sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Meme, Hemanjiom, vasküler tümör