Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS335 - MEME BAŞINDAN SPONTAN AKINTI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN 121 OLGUYA AİT KLİNİKOPATOLOJİK BULGULAR
Meme Patolojisi
Buket Bambul Sığırcı1, Canan Kelten Talu1, Cem Leblebici1, Didem Can Trabulus2, Şefika Aksoy2
1S.b.ü. İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2S.b.ü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü
 

AMAÇ:

Meme başından spontan akıntı şikayetiyle başvuran olguların klinikopatolojik bulgularını değerlendirmek.

YÖNTEM:

Ocak 2011- Haziran 2017 tarihleri arasında meme başı akıntı mayisi bulunan 121 olgu retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR:

Toplam 121 olgunun 120’si kadın biri erkek idi. Hastaların yaş dağılım aralığı 2 ile 88 arasında idi (ortalama: 47,4, ortanca: 46,5). Olguların 59’unda akıntı sağ meme (59/121; %48,7), 51’inde sol meme (51/121; %42,1), 11’inde bilateral idi (11/121; %9,1).

Olgulara ait ilk patoloji raporları göz önüne alındığında, 1 hastada patoloji raporu ‘malign sitoloji’ (1 /121; %0,82), 2 hastada ‘malignite şüpheli’ (2/121; %1,65), 104 hastada duktal ektazi (104/121; %85,9), 12 hasta (12/121; %9,9) intraduktal papillom ile uyumlu olarak raporlandı. İki hastaya ait materyal ‘aselüler’ idi (2/121; %1,65).

121 olgudan 41’inde (%33,8), 2 veya daha fazla kez sitoloji ve/ya biyopsi örneklemesi mevcuttu. Bu olgulardan 21’i sitoloji ve/ya biyopsi örneklemesinde ‘duktal ektazi ile uyumlu’ tanısı (21/41; %51,2), 8’i biyopsi ile ‘intraduktal papillom’ tanısı (8/41; %19,5) aldı. Olguların 7'sinde ise biyopsi/eksizyon materyalinde malignite (7/41; %17) saptandı. İki olgu florid tip atipisiz intraduktal hiperplazinin eşlik ettiği intraduktal papillom, 1 olgu kompleks sklerozan lezyon, 1 olgu sklerozan papillom tanısı aldı. Sitolojisi malign olarak raporlandırılmış bir olgunun hastanemizde takip bilgilerine ulaşılamadı. Biyopsi ve/ya eksizyon materyalinde malign tanısı alan 7 olgudan 4’ü, ilk meme başı akıntı örneklemesinde ‘duktal ektazi’ (4/7; %57,1), 2’si ‘papiller lezyon/neoplazi’ (2/7; %28,5), 1’i ‘malign sitoloji’ (1/7; %14,2) tanısı almıştı.

SONUÇ:

Meme başından akıntı yaymalarının rutin pratikte yeri sınırlıdır. Duktal ektazi ve/ya papiller lezyon ile uyumlu olabilecek yayma içerikleri, ısrarlı meme başı akıntı şikayeti olan olgularda altta yatan bir maligniteye işaret ediyor olabilir.

Anahtar Kelimeler : meme başı akıntı, meme başı yayma