Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS343 - NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON GÖSTEREN SOLİD VARYANT İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOM
Meme Patolojisi
Z. Merve Yaşaran Benk1, Kübra Ekşi1, Reyhan Tansel1, Pınar Celepli1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş

Papiller karsinomlar tüm meme karsinomlarının %1-2 sini oluşturan nadir tümörlerdir. Genellikle ileri yaşlarda görülürler ve prognozları iyidir. İnvaziv ve noninvaziv olarak 2 kategoriye ayrılabilir. Çoğu noninvazivdir. Nöroendokrin diferansiyasyon görülebilir. Burada nadir görülen, solid varyant invaziv papiller karsinom olgusu sunulmuştur.

Olgu

82 yaşında kadın hasta memede kitle şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan mammografi tetkikinde sol meme alt dış kadranda 18x10 mm boyutlarında görece düzensiz sınırlı, heterojen, hipoekoik yapıda BIRADS-5 olarak değerlendirilen solid kitle lezyonu saptanmıştır. Lezyona öncelikle tru-cut biyopsi uygulanmıştır. Biyopsinin kesitlerinde hiperkromatik nükleuslu, monoton görünümde, hafif atipi gösteren tümör adaları ve bu adaların çevresinde ekstrasellüler müsin gölcükleri izlenmiş ve invaziv meme karsinomu tanısı konmuştur. Sonrasında hastaya sol modifiye radikal mastektomi uygulanmıştır. Mastektomi materyalinde makroskopik olarak 1,7 cm çaplı krem renkli tümöral lezyon görülmüştür. Mikroskopik olarak bu alanda meme stroması ve yağ dokusuna infiltrasyon gösteren, arada ince fibröz stroma bırakacak şekilde, solid adalar halinde yuvarlak oval nükleuslu epitelyal hücrelerden oluşan tümöral lezyon izlenmiştir. Solid adaların bazılarında fibrovasküler kor benzeri yapılar ve ekstrasellüler müsin gölcükleri dikkati çekmiştir. İmmünhistokimyasal P63 ve kalponin ile adalar etrafında myoepitelyal hücreler izlenmemiştir. Tümör hücrelerinde, Sinaptofizin, Kromogranin, CD56 ile diffüz, ER ve PR ile %95 oranında boyanma saptanmıştır. Ki67 proliferasyon indeksi %8 olarak tespit edilen olguya “Nöroendokrin diferansiyasyon gösteren solid varyant invaziv papiller karsinom” tanısı verilmiştir.

Sonuç

İnvaziv papiller karsinomlar genellikle postmenopozal dönemde görülen nadir tümörlerdir. Histolojik olarak, retiküler, kribriform, mikropapiller veya solid paternde olabilir. Büyük kısmı ER, PR pozitif HER2 negatiftir. Solid papiller karsinom duktal karsinoma in situnun varyantı olarak düşünülür. İnvaziv demek için myoepitelyal tabaka kaybını göstermek gerekir. Prognozu iyidir. Özellikle ileri yaştaki hastalarda benign ve malign meme lezyonlarının ayrıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Solid Papiller, İnvaziv, Nöroendokrin