Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS353 - TENDON KILIFININ DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜNDE Kİ-67, CD68 VE KANİBALİZM ANALİZİ
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Aydan Kılıçarslan1, Hayriye Tatlı Doğan1, Nuran Süngü1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Tendon kılıfının dev hücreli tümörü, kanibalizm, Ki-67, CD68, rekürrens