Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS356 - LİPOMA ARBORESANS REAKTİF VEYA NEOPLASTİK Mİ?
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Çiğdem Şahin1, Hatice Reyhan Eğilmez1, Özhan Pazarcı2, Fahrettin Göze1
1Tıbbi Patoloji Ad
2Ortopedi Ve Travmatotoloji Ad
 

Giriş

Lipoma arboresans (LA),sinovyanın villöz lipomatöz proliferasyonu ile karakterli nadir,benign intraartiküler lezyondur. Sıklıkla dizde görülür;bunun yanında omuz, dirsek,el bileği,kalça ve ayak bileği etkilenen diğer bölgelerdir. Etyolojisi bilinmemekle birlikte sıklıkla kronik eklem yangısal reaksiyonu ile ilişkili sekonder reaktif bir durum olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Çalışmada LA olgularının histolojik ve radyolojik özellikleri,klinik görünümleri,tedavi ve takipleri incelendi.

Materyal-Metod: 2009-2017 yılları arasında CÜTF Patoloji AD’da tanı almış CÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD’ında opere edilen 45 olgu çalışmaya alındı. Bu olgular iki patolog (HRE,ÇŞ) tarafından mikroskopik olarak yeniden değerlendirildi. Olguların yaşı,cinsiyeti,klinik ön tanıları, histopatoloik özellikleri uygulanan tedaviye göre gruplandırıldı.Veriler SPSS(ver:23) programına kaydedilerek analiz edildi.

Bulgular: Olguların ortalama yaşı 47,06(min:4, max: 96), 20’si (%44,4) erkek, 25’i (%55,6) kadındı. En sık yerleşim yeri diz olup (%86,7),43 olgu intraartiküler 2 olgu ekstraartikülerdi.Olguların ilk başvurudaki ön tanıları sırası ile meniskopati,gonartroz,dizde sinovit,septik artrit,omuz impengement sendromu,kırık idiEn sık uygulanan tedavi artroskopi idi. Olguların histopatolojik incelemesinde sinovyal epitel ve hemen bunun altında belirgin matür yağ dokusu saptandı.18 olguda villöz büyüme konfigürasyonu belirgin iken,diğer olgular flat lezyon olarak izlendi.Biri dizde septik artrit ön tanısı olan 7 olguda,kronik aktif yangı; 4 olguda orta/şiddetli kronik yangı; 12 olguda ise hafif kronik yangı mevcut idi.Hiç yangısal reaksiyon izlenmeyen 9 olgunun 3’ü insidental olarak LA tanısı aldı.Biri meniskopati diğeri gonartroz ön tanılı iki olguda, eozinofilik sekret benzeri materyal izlendi.6 olguda sinovyal hiperplazi, 4 olguda yağ dokusunda septasyonlar görüldü.Fibrin trombüslerinin izlendiği 7 olgunun 2’sinde sinovyal membranda erozyon izlendi.LA ile birlikte ikinci tanı olarak; İki hastaya sinovyal kondromatozis, bir hastaya pigmente villonodüler sinovit tanısı verildi.

Sonuç

Çalışmada LA’a eşlik eden histopatolojik bulgulara göre hafif ya da belirgin şiddette yangısal reaksiyonun saptanması reaktif bir durum olduğunu düşündürmektedir.Ancak 7 olguda fibrin trombüsleri, 4 olguda fibröz septa gelişiminin saptanması nedeniyle, sinovyal angiolipom, fibrolipom gibi neoplastik lezyonların arasında yer alabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler : lipoma arboresans