Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS359 - YÜZEYEL CD34-POZİTİF FİBROBLASTİK TÜMÖR: 2 OLGU SUNUMU
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Kerem Özcan1, Gamze Göktürk1, Sergülen Dervişoğlu2, Nil Çomunoğlu1
1İ.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Fibroblastik mezenkimal tümörler benignden maligne geniş bir spektrumda yer alır. Yakın zamanda Carter ve arkadaşları tarafından tanımlanan yüzeyel CD34-pozitif fibroblastik tümör; nadir, özgün histopatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri olan yüzeyel yumuşak dokuların borderline bir neoplazisidir. Carter ve arkadaşları bu yeni antiteyi benzer yumuşak doku tümörlerinden yüzeyel yerleşim, belirgin pleomorfizm, düşük mitotik indeks ve diffüz cd34 reaktivitesi ile ayırmışlardır. Bu çalışmada, bölümümüzde tanı alan 2 olgu kliniko-patolojik ve immünhistokimyasal özellikleri irdelenerek sunuldu.

Olgu

Çalışmamızda yer alan olguların biri 52, diğeri 33 yaşında erkek hastalardı. Tümörlerin her ikisi de alt ekstremite yüzeyel yumuşak doku yerleşimli olup, sırasıyla 4 cm ve 5 cm boyutlarındaydı. Her iki tümöre lokal eksizyon uygulandı. Makroskopik olarak eksizyon materyallerinin tamamı tümör dokusundan oluşmakta olup; tümörler krem beyaz renkli, sert kıvamlıydı. Histopatolojik incelemede tümör oldukça selülerdi. Tümör, fibröz bir zeminde köpüksü histiositler, lenfositler, plazma hücreleri, eozinofiller arasında düzensiz dağılmış iğsi hücrelerden oluşmaktaydı. Tümöral hücrelerde belirgin pleomorfizm, düzensiz nükleer konturlar, hiperkromatik çekirdek dikkati çekti. Bazılarının nükleolü belirgindi. Mitoz ve nekroz izlenmedi.

Her iki olgu için yüzeyel yerleşimli iğsi hücreli pleomorfik görünümlü tümörler ayırıcı tanıya alındı ve geniş immünhistokimyasal panel uygulandı. Her iki olguda tümöral hücreler pansitokeratin ile negatifken, CD34 ile diffüz ve kuvvetli pozitif reaksiyon gösterdi. SMA, S100, kalponin, myogenin, desmin, ema, stat6, hmb45, bcl2 negatifti. Zemindeki histiositler CD68 ile pozitifti. Her iki olguda tümöral hücrelerde ki67 proliferatif indeks %4-5 kadardı.

Sonuç

Her iki olgunun karakteristik yüzeyel yerleşimleri, diffüz ve kuvvetli cd34 reaktiviteleri, belirgin pleomorfizmleri ve düşük mitotik indeksleri göz önünde bulundurularak yüzeyel cd34-pozitif fibroblastik tümör tanısı kondu. CD34-pozitif fibroblastik tümörün; nadir görülen ve yeni tanımlanan bir antite olması sebebiyle, yüzeyel yerleşimli, düşük gradlı iğsi hücreli tümörlerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : cd34, fibroblastik, borderline, yüzeyel, düşük grad