Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS364 - GLOMUS CİSMİ İÇEREN BİR TAİLGUT KİSTİ: OLGU SUNUMU
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Ezgi Işıl Turhan1, Ülviye Yalçınkaya1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ

Tailgut kisti embriyonik hindguttan gelişen nadir görülen konjenital bir malformasyondur. Gestasyonel hayatın 35 ile 56. Günleri arasında embriyoda gerçek kuyruk yapısı gelişir. Bu kuyruk primitif hindgutun distal kısmını içerir, sonradan anüsü oluşturacak olan tailgut/postanal gutu meydana getirir. Embriyonik kuyruk yapısı gestasyonel hayatın 56. Gününden itibaren regrese olmaya başlar. Bu süreçte meydana gelen kalıntılar tailgut kisti (retrorektal kistik hamartom) ‘ni meydana getirir. Tailgut kisti genellikle erişkin çağda karşımıza çıkar, ancak infantlarda da tanımlanmıştır. Genellikle kadınlarda görülür. Vakaların yarısı asemptomatiktir ve rutin fizik muayene sırasında saptanır. Semptomatik hastalarda karın ağrısı, rektal kanama, dolgunluk hissi mevcuttur. Genellikle rektal muayene sırasında iyi sınırlı, palpabl kitle olarak karşımıza çıkar.Görüntülemede ise retrorektal/presakral bölgede unilokule ya da multilokule iyi sınırlı, ince duvarlı kistik lezyonlar şeklinde izlenirler.Daha nadir görüldüğü lokalizasyonlar perirenal bölge, prerektal bölge, retrovezikal alandır.Komplet cerrahi rezeksiyon tanı, tedavi ve komplikasyon gelişiminin önlenmesi açısından gereklidir. Komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kanama, malign transformasyon sayılabilir. Bildirimizde nadir görülen tailgut kisti olgumuzu sunmayı amaçladık.

OLGU

50 yaşında kadın hasta, kuyruk sokumu bölgesinde ağrı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Fizik muayenesi normal olan, rektal muayenede bulgu saptanmayan hastanın radyolojik değerlendirmesinde koksiksin anterior kesiminde, yağ planları içerisine uzanım gösteren, en geniş olduğu alanda boyutu yaklaşık 18x13 mm’ye ulaşan kistik lezyon dikkati çekti.Rezeksiyon sonrası tarafımıza gönderilen koksektomi materyali kemik dokularına bitişik olarak topluca 2x1,5 cm boyutunda parçalı yumuşak dokulardan oluşmaktaydı.Yumuşak dokuların kesiti lipomatö görünmde iken bir alanda lümeninde sarı renkli bulanık materyal içeren kistik yapı izlendi. Hazırlanan kesitlerde lipomato dokular içerisinde transizyonel epitel ile döşeli kistik bir yapı izlendi.Kist duvarında dağınık demetler halinde düz kas lifleri, odaklar halinde inflamatuar hücre toplulukları ve glomus cismi gözlendi.Histopatolojik bulgular ve immunohistokimyasal çalışmalar eşliğinde olguya tailgut kisti tanısı verildi.

SONUÇ

Tailgut kisti, yaygın olarak retrorektal bölgede saptanan, nadir görülen konjenital bir malformasyondur. Benign bir lezyon olmakla birlikte yaratabileceği komplikasyonlar ve malign dejenerasyon nedeniyle akılda tutulması gereken bir antitedir.

Anahtar Kelimeler : tailgut kisti, retrorektal, glomus cismi