Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS028 - OVERDE ENDOMETRİYOTİK KİST ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Filiz Bolat1, Özlem Özen 2, Gonca Çoban3, Hüsnü Çelik3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları-doğum Anabilim Dalı, Adana
 

Giriş

Endometriyal stromal sarkom (ESS) genellikle uterusun primer tümörü olarak ortaya çıkan nadir görülen mezenkimal neoplazidir. ESS over, mezenter vagina ve omentum gibi başka bögelerde de görülebilir. Overin primer ESS’u son derece nadir görülür ve yayınlanmış vakaların %40’ı endometriyozis ile ilişkilidir ve %75’i tek taraflıdır.

Bu çalışmada, over yerleşimli, endometriyotik kist zemininde gelişim gösteren düşük dereceli ESS olgusu sunuldu.

Olgu

Kırkiki yaşında kadın hasta , dış merkezde yapılan tetkiklerinde her iki overde kitle saptanması üzerine hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvurmuştur. MR incelemesinde sağ over 85x80 mm, sol over 50x20mm çapta olup, geniş alanlarda solid olmak üzere yer yer kistik alanlar içeren iki taraflı adneksiyel kitlesel lezyon saptandı. İki taraflı ovariyan kitlesel lezyon ön tanısıyla operasyona alınan olguda intraoperatif inceleme tanısı ön planda benign olarak düşünüldü, ancak kesin tanının kalıcı kesitlerde verileceği bildirildi, hastaya sağ-sol salphingo-ooferektomi ve peritoneal implant eksizyon yapıldı.

Her iki over örneğindeki lezyonun mikroskopik incelemesinde; dar sitoplazmalı, oval ya da elonge şekilli, uniform nitelikte hücrelerden oluşan, damardan zengin tümöral yapı izlendi. Kitlenin kistik alanlarında endometriyotik epitel ve duvarında bir kaç adet endometriyal gland izlendi. İmmunohistokimyasal incelemede; tümör hücrelerinde vimentin, CD10,ER, PR ve WT-1 ile diffüz pozitif, düz kas aktini fokal pozitif boyanma saptandı, pansitokeratin, LCA, α-inhibin , CD117, ve desmin negatifti. Retikülin boyasında tümör hücrelerini tek tek saran yoğun lifler izlendi.

Olgu morfolojik–immunohistokimyasal bulgular ile birlikte endometriyotik kist zemininde gelişmiş düşük dereceli ESS olarak değerlendirildi.

Sonuç

Primer ovariyan endometriyal stromal sarkom olgusu nadir görülmesi nedeniyle ayırıcı tanısı da vurgulanarak klinik-histopatolojik özellikleri ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : endometriyozis, endometriyal stromal sarkom, over