Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS385 - ANJİOMİKSOM AGRESİF TİP : OLGU SUNUMU
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Hatice Küçük1, Burcu Kemal Okatan1, Afşin Rahman Mürtezaoğlu1
1Sbü Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi / Trabzon
 

Giriş

Anjiomiksom Agresif Tip (AAM) perianal ve pelvik bölgenin derin dokularında ortaya çıkan,infiltratif büyüme paternine sahip lokal agresif mezenkimal bir tümördür. Kadınlarda daha fazla görülür (Kadın /erkek oranı;6:1).En sık 4. dekatta görülür.Olgumuzda penis dorsumu ile anal kanal arasında gelişen derin yerleşimli AAM olgusu sunulmuştur.

Olgu

Penis dorsumu ile anal kanal arasında şişlik nedeni ile Hariciye polikliniğine başvuran 65 yaşında erkek hastaya, daha öncede aynı bölgeden aynı şikayetle opere edilmiş lipom tanısı almış olduğundan lipom ön tanısı ile cerrahi yapıldı. Makroskopik incelemesinde 9x7x4cm ölçülerinde kapsüllü görünümde ,kesiti gri-beyaz ,kirli sarı renkli ,yer yer miksoid,nodüler görünümlü izlendi.Mikroskopisinde gevşek hiposelüler miksoid stromada iğsi biçimli , dar eozinofilik stoplazmalı stromal hücreler,lümenlerinde eritrositlerin bulunduğu geniş lümenli damar yapıları içeren lezyon dikkati çekti. . Yapılan immünhistokimyasal (İHK) çalışmalarda Vimentin (+), Desmin(+),CD34 (+), ER(+), PR(+) sonuç vermiştir. Hastaya AAM tanısı konulmuştur.

Sonuç

AAM Nadir görülen lokal agresif ,oldukça vaskülarize, miksomatöz ,iğsi hücreli mezenkimal tümördür. Tümör 3- 60 cm arasında herhangi bir çapta olabilir.Nüks edebilir (nüks oranı %36-72), metastaz yapmaz .Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.K/E 6:1 dir.En sık doğurganlık çağındaki (en sık 4. Dekat) kadınlarda görülür.Kadınlarda genellikle vulvovajinal ve pelviperitoneal bölgelerin derin kısımlarında yerleşir.Erkeklerde ise skrotum, spermatik kordon ,ingiunal kanal ,perineal ve pelviperitoneal bölgelerin derin kısımlarında gelişir.Tümörün lokal nüks potansiyeli olduğundan tanı alan olguların yakın takibi akılda tutlmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Anjiomiksom