Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS415 - KORDOİD MENİNGİOMA
Nöropatoloji
Sevda Akyol 1, Şahsine Tolunay1, Selçuk Yılmazlar2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 

Giriş

Meningiomalar bütün beyin tümörlerinin %36’ sını oluşturan en sık karşılaşılan beyin tümörlerindendir. Meningiomaların çoğu WHO Grade I tümörler olmakla birlikte kordoid meningioma varyantı sık rekürrens ve agresif davranışı nedeniyle WHO Grade II olarak derecelendirilir. Çok sık karşılaşılmaması ve kordoid zemine sahip olması nedeniyle miksoid özellikler sergileyen tümörlerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekir.

Olgu

37 yaşındaki bayan hastanın çift görme, baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri ile başvurması üzerine yapılan radyolojik incelemeler sonucunda sfenoid kanat bölgesinden kaynaklanan 6x6 cm boyutunda homojen kontrast tutan etrafı ödemli kitle ( sfenoid kanat meningiomu ile uyumlu ) görünümü izlendi. Ameliyat sonrası gönderilen materyal topluca 8x7x2 cm boyutlarında gri mor renkte, kesit yüzeyleri solid yapıda yumuşak doku parçalarından mevcuttu. Histopatolojik incelemede tümörün %90' ının miksoid matriks içerisinde, kümeler ve kordonlar halinde dizilim gösteren ve yer yer girdap yapıları oluşturan oval-poligonal nükleuslu, ince kromatinli, eozinofilik sitoplazmalı küçük çaplı hücrelerden oluştuğu görüldü.10 büyük büyütme alanında az sayıda mitoz izlendi. İmmünohistokimyasal çalışmalarda tümör hücrelerinde EMA, PR pozitifliği saptandı. Miksoid stroma alcian blue ile pozitif boyanma gösterdi. Bu bulgular ışığında olgu kordoid meningioma WHO Grade II olarak tanımlandı.

Sonuç

Kordoid meningiomalar bütün meningiomların % 0,5-1’ ini oluşturur. Nadir rastlanılması nedeniyle akılda tutulması gereken bir neoplazi çeşidi olup ayırıcı tanısında kordoma, miksoid kondrosarkoma, düşük dereceli kondrosarkoma, enkondroma, metastatik müsinöz karsinoma, metastatik renal hücreli karsinoma, miksopapiller ependimoma, kordoid glioma ve meningiomun diğer alt tipleri (metaplastik, miksoid, lenfoplazmasitten zengin, sekretuvar, mikrokistik, berrak hücreli) gibi miksoid zemine sahip diğer tümörler yer almaktadır. Kordoid görünümün baskın olduğu olgularda immünohistokimyasal panel yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler : Kordoid, Meningioma