Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS427 - LİGNÖZ (ODUNSU) KONJUNKTİVİT: OLGU SUNUMU
Nöropatoloji
Gizem Akkaş1, Fatih Özcura2, Figen Aslan3
1Dpü Evliya Çelebi Patoloji Ad
2Dpü Evliya Çelebi Göz Hastalıkları Ad
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
 

Giriş

Lignöz konjonktivit nadir görülen, konjonktivada membran oluşumuyla karakterize kronik psödomembranöz bir konjonktivittir.

Olgu

Bilateral gözlerde sulanma, kızarıklık ve üst kapak tarsal konjonktivasında membranöz lezyon izlenen 29 yaşında kadın hastada histopatolojisinde subepitelyal eozinofilik amorf materyalle karışık kronik ve akut enflamatuar hücreler izlendi. Lignöz konjonktivit, palpebral konjonktivada fibrin depozitlerden oluşan tekrarlayıcı membranlarla karakterize kronik bir konjonktivit tablosudur. Enfeksiyöz konjonktivitler ve konjonktivaya mekanik veya cerrahi travma uygulanması membranların tekrarlamasına neden olmaktadır. Tip 1 plazminojen eksikliği ile karakterize otozomal resesif kalıtımı olan bir hastalıktır. Lignöz konjonktivitin tam olarak nedeni bilinmeyen bir uyarana anormal doku cevabı sonucunda anormal fibrin üretimi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Lignöz konjonktivitle ilgili ilk yayın 1854’ de Von Graefe ile 5 vaka olarak literatürde bildirilmiştir. Hastalık genellikle çocuk yaşta görülmekle birlikte ileri yaşta da ortaya çıkabilir. Aynı ailenin diğer bireylerinde de görülebilir.Lignöz konjonktivitin histopatolojisinde subepitelyal eozinofilik amorf materyalle karışık kronik ve akut enflamatuar hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelerin arasında lenfositler, plazmositler, nötrofiller ve eozinofiller yer alır. Amorf materyal hiperpermeabil kan damarlarından sızan fibrin, immünglobulin ve albümini içermektedir Bu lezyonlarda aselüler, eozinofilik, PAS(+) hyalinize materyal, granülasyon doku alanı ve hücresel infiltrasyon alanı olmak üzere üç kompenent gösterilmiş ve tedavisinde, topikal hiyalüronidaz, alfa kimotripsin, heparin, kortikosteroidler, siklosporin ve membranların cerrahi eksizyonu yer almaktadır. Topikal siklosporin kullanılarak remisyon sağlanan vakalar bildirilmiştir Benzer lezyonların, ağızda diş eti çevresinde, alt ve üst solunum yollarında, orta kulak, vulva ve servikste de gözlendiği bildirilmiştir. Bu lLignöz konjonktivitte sistemik olarak pulmoner tutulumla birlikteliği olan kimi olgular nadiren ölümcül seyredebilir Literatür taramasında lignöz konjonktivite eşlik eden başka sistemik patolojilerin bildirildiği göze çarpmaktadır. Lignöz konjonktivit ile hidrosefali ve ek olarak hidrosel, aracnoid kist, pulmoner tutulum birlikteliği gösterilmiştir

Sonuç

Lignöz konjonktivit nadir görülen ancak remisyon ve nükslerle oldukça uzun süreli seyreden, morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Son yıllarda tedavisinde yeni yöntemler uygulanmaya çalışılmaktadır. Az rastlanan bu konjonktivit türünün zamanında ve doğru teşhis edilip tedavisinin doğru yönetilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler : lignöz konjunktivit, odunsu konjunktivit, psödomembran