Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS429 - ON ÜÇ YIL SONRA MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN İNTRAPARANKİMAL MENİNGİOMA
Nöropatoloji
Haldun Umudum1, Ersin Erdoğan2, Gökçe Kaan Ataç3, Yahya Cem Erbaş 2
1Ufuk Üniversitesi Tıbbi Patoloji Ad
2Ufuk Üniversitesi, Beyin Cerrahisi Ad
3Ufuk Üniversitesi, Radyoloji Ad
 

Giriş

Meningiomalarda genetik mutasyonlar veya tutulan bölgeye radyasyon verilmesi gibi predispozan nedenler olmazsa dediferansiasyon veya malign transformasyon genellikle görülmez. Bu olguda onüç yıl sonra malign transformasyon görülen bir intraparankimal meningioma olarak nüks görülen bir hastayı sunuyoruz.

Olgu sunumu:

Herhangi bir genetik predispozisyonu olmayan altmış sekiz yaşındaki kadın hasta ilk kez on üç yıl önce intraparankimal kitle nedeniyle opere edilmiş. Total rezeksiyon yapılan olgunun patoloji materyali bir başka merkezde, intraparankimal meningoteliyal meningioma (WHO Grade 1) olarak rapor edilmiş. Postoperatif dönemi sorunsuz geçen hasta, ilk ameliyattan on üç yıl sonra aynı lokalizasyonda nüks kitle nedeniyle opere edildi. Her iki cerrahi işlem materyalini birlikte değerlendirdik. İkinci operasyonda eksize edilen materyali, intraparankimal meningiomadan transforme olmuş "anaplastik meningioma (Dünya Sağlık Örgütü Derecesi III)" olarak yorumladık. Post operatif radyoterapi alan olgu radyonekroz nedeniyle halen takip ediliyor.

Yorum:

Predispozan faktörler olmadan da meningiomalarda geç dönemde malign transformasyon olabileceğini gösteren bu olguyu sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler : anaplastik meningioma, malign transformasyon, intraparankimal meningioma