Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS434 - RUTİN TİROİD SİTOLOJİSİ PRATİĞİNDE HÜCRE BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
Sitopatoloji
Umut Aykutlu1, Zübeyde Ekin Yıldırım1, Ali Veral1, Deniz Nart1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, rutin tiroid sitoloji pratiği içinde hücre bloğunun (HB), tanıya olan katkısını ortaya koymaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM: 3 aylık zaman diliminde, 468 hastadan ultrason eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon örneklemesi yapılmış olup, bu örneklerden konvansiyonel sitoloji yaymaları, sıvı bazlı sitoloji (SBS) ve HB materyali hazırlandı. Elde edilen HB materyali, SBS kutularındaki rezidüel aspiratlardan hazırlandı. HB materyalindeki bulguların, tanıya olan katkısı değerlendirildi.

BULGULAR: Konvansiyonel sitoloji ve SBS birlikte değerlendirildiğinde sonuçların dağılımı şu şekildeydi; Bethesda I, %14.4 (n=81); Bethesda II, %74,2 (n=416); Bethesda III, %4,6 (n=26); Bethesda IV, %1,2 (n=7); Bethesda V,% 2.5 (n=14), ve Bethesda VI, %2,8 (n=16). Kombine sitolojik ve HB değerlendirilmesi sonra ise Bethesda sınıflamasına göre 60 vakanın (%10,7) son tanısı değişti. Başlangıçta sitolojik olarak değerlendirilen 81 olgu tanısal değildi (Bethesda I). Bu olguların 43'ü (%53) HB ile birlikte tekrar değerlendirildiğinde ise yeterlilik kriterleri karşılandı ve olgular tanısallığa taşındı. İzlenen bu değişiklik istatistik olarak anlamlıydı (p< 0.001). Sitolojik olarak başlangıçta AUS/FLUS (Bethesda III) olarak değerlendirilen 26 olgu bulunmaktaydı. HB katkısı ile bu olguların da 6'sında da tanı değişikliğine gidildi (p< 0.001).

SONUÇLAR: HB'nun tiroid lezyonlarının tanısına katkısı oldukça çarpıcıdır. Özellikle de tanısal olmayan örneklerde ve AUS/FLUS olgularının bir kısmında oldukça önemli katkısı görüldü. Benign olarak değerlendirilen olgulara olan katkısının ise sınırlı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler : tiroid, sitoloji, SBS, hücre bloğu, Bethesda