Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS477 - BERRAK HÜCRELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM İÇEREN RENOMEDÜLLER İNTERSTİSYEL HÜCRELİ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Üropatoloji
Gizem Teoman1, Mustafa Emre Ercin1, Elif Turan1, Ahmet Serdar Teoman2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı
 

Renomedüller interstisyel hücreli tümör; rastlantısal olarak saptanan, renal medulladaki interstisyel hücrelerden kaynaklanan, boyutları 0.5- 6 mm arasında değişen küçük bir lezyondur. Literatürde renomedüller interstisyel hücreli tümör ile ilgili az sayıda vaka ve sınırlı bilgi mevcuttur. Biz burada nadir görülen berrak hücreli renal hücreli karsinom içeren renomeduller interstisyel hücreli tümör vakasını ele aldık.

Yaklaşık 4 yıldır antihipertansif tedavi alan 64 yaşında erkek hastaya takiplerinde çekilen tüm abdomen MR’ da sol böbrek orta kesim lateralde 16x14 mm boyutunda , kalın duvarlı, kalın septaları bulunan tip 3 kortikal kist saptandı. Üroloji polikliniğine başvuran hastaya renal hücreli karsinom ön tanısı ile sol böbrek parsiyel nefrektomi planlandı. Laboratuarımıza gönderilen 1.5 cm çaplı, kesit yüzü krem-beyaz renkli, sert, solid görünümdeki bir adet doku örneğinin tamamı rutin parafin takibe alındı.

Mikroskopik incelemede kesitlerde düzgün sınırlı, gevşek stromal bir zeminde küçük, yıldız şekilli, yer yer poligonal hücreler ve bu hücrelerin periferinde hapsolmuş tübüller görüldü. Ayrıca bu alanın içinde 0.4 cm çaplı bir alanda küçük nükleusa sahip, şeffaf hücrelerden oluşan neoplastik infiltrasyon dikkati çekti. Yapılan immünhistokimyasal çalışmada neoplastik hücrelerin Pax-8, vimentin, CD 10, RCC, CK 7 ile pozitif boyandığı görüldü. Olguya berrak hücreli renal hücreli karsinom içeren renomedüller interstisyel hücreli tümör tanısı verildi.

Renomedüller interstisyel hücreli tümör; renal medullanın interstisyumundaki hücrelerin proliferasyonu ile başlar. Lezyonun boyutu arttıkça tübüller merkezden perifere doğru çekilir. Perifere yerleşen tübüllerin etrafında kollajenöz bir birikim oluşur. Renomedüller interstisyel hücreli tümör genellikle iyi sınırlı ve iyi prognozlu olmasına rağmen gerçek tümör ya da hiperplazi odağı olup olmadıkları halen tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler : interstisyel hücreler, hapsolmuş tübüller