Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS039 - APPENDİKS VERMİFORMİSTE YÜKSEK DERECELİ SERÖZ KARSİNOM METASTAZI VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
Jinekopatoloji
Özlem Durak1, Kemal Kürşat Bozkurt1, İbrahim Metin Çiriş1, Jalal Raoufi2, Evrim Erdemoğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, Isparta
 

GİRİŞ

Yüksek dereceli seröz karsinom overde en sık görülen malign epitelyal tümördür. Seröz karsinomun peritoneal kavite içinde yayılabilmesi ve komşu organlara direkt invazyon yapabilmesi metastazını kolaylaştırır. Appendiks vermiformis serozasında da diğer intraabdominal organlar gibi yüksek dereceli seröz karsinom metastazı görülmektedir. Appendiks vermiformiste metastaza eşlik eden primer neoplaziler de nadiren görülebilmektedir. Nöroendokrin tümörler, appendiks vermiformis neoplazilerinin içinde 2012 verilerine göre 12/100000 sıklığında izlenen tümörlerdir. Appendiks vermiformis serozasında seröz karsinom metastazı görülen ve eşlik eden nöroendokrin tümör saptadığımız bir olguyu sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU

45 yaşında kadın hasta bir süredir devam eden kasık ağrısı ile başvurdu. Kontrastlı abdomen ve pelvis bilgisayarlı tomografisinde periportal, paraaortokaval ve iliak zincirlerde çok sayıda çapı 1 cm'ye ulaşan lenf nodları, omental kek görünümü, uterusta heterojen görünüm ve lezyon görünümleri, pelviste serbest sıvı saptandı. Hasta bu bulgularla opere edildi. İntraoperatif konsültasyon olarak gönderilen omentum biyopsisinin seröz karsinom ile uyumlu olması üzerine hastaya total abdominal histerektomi, bilateral salpingooferektomi, appendektomi ile birlikte sitoredüktif cerrahi işlemi yapıldı. Makroskopik ve histopatolojik inceleme sonucunda sağ tuba uterina fimbrial ucunda yüksek dereceli seröz karsinom tespit edildi. Olguda bilateral overlerde yüzey tutulumu ve stromal invazyon vardı. Uterus serozasında, periton örneklerinde, lenf nodlarında ve appendiks vermiformis serozasında metastaz görüldü. Ayrıca appendiks vermiformiste distal uçta muskularis propria yerleşimli, 4 mm çapında uniform nükleuslu hücrelerden oluşan nöroendokrin tümör saptandı. Tümörde kromogranin, sinaptofizin, CD56 pozitif idi. Ki67 proliferasyon indeksi %2'den az idi ve mitoz görülmedi. Appendiks Vermiformis; derece 1 nöroendokrin tümör ve serozada seröz karsinom metastazı olarak raporlandı.

SONUÇ

Appendektomi sıklıkla overin müsinöz neoplazilerinde yapılan bir cerrahi prosedürdür. Yüksek dereceli seröz karsinomlar peritoneal yayılım yapan tümörler olmaları nedeniyle sıklıkla appendiks vermiformis metastazı da yapabilmektedir. Ayrıca bu olgularda nadiren metastaza eşlik eden primer appendiks vermiformis neoplazileri de görülmektedir. Bu nedenle seröz karsinomlarda cerrahi prosedüre appendektomi mutlaka eklenmeli ve appendikste var olabilecek primer neoplaziler açısından da dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Appendiks vermiformis, seröz karsinom, metastaz, nöroendokrin tümör?