Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS502 - TUNİKA VAJİNALİS TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI: NADİR BİR VAKA
Üropatoloji
Merve Aydemir1, Şenay Çetin1, Fatıma Gürsoy1, Begüm Çalım1, Itır Ebru Zemheri1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

GİRİŞ: Mezotelyoma, paratestiküler alanda, genellikle tunika vajinalisten köken alan, tüm mezotelyomların %1’den azını oluşturan, agresif seyreden mezenkimal malign tümördür. Burada paratestiküler alanda nadir bildirilen Malign Mezotelyoma vakasını sunacağız.

OLGU: Olgumuz 73 yaşında erkek hasta. 2 sene önce sol hidroselektomi öyküsü olan hasta son 1,5 aydır sol testiste şişlik olması üzerine kliniğe başvurdu. Yapılan pelvik manyetik rezonans görüntülemede sol testiste kistik iç yapıda 3x4,5 cm ölçülerinde kitlesel lezyon tespit edilmesi üzerine hastaya sol radikal orşiektomi operasyonu uygulandı. Makroskopik olarak tunika vajinalis içinde sınırlı, solid alanı bulunan 5,5x5x3 cm ölçülerinde kistik tümöral lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede solid, yer yer papiller paternde gelişmiş, kanama ve nekrozun eşlik ettiği yuvarlak-oval, orta-iri nükleuslu, belirgin nükleollü, eozinofilik dar sitoplazmalı hücrelerden oluşan tümöral lezyon izlendi. Mitotik indeksi 10 büyük büyütme alanında 44 olarak saptandı. İmmünohistokimyasal incelemede kalretinin, panCK, WT-1, D2-40 ile pozitif ekspresyon izlendi. Bu bulgularla olgu Malign Mezotelyoma olarak değerlendirildi.

SONUÇ: Özellikle hidrosel öyküsü olan hastalarda, testiste/paratestiküler alanda tümör varlığında çok nadir olmakla birlikte Malign Mezotelyoma akılda tutulmalı ve ayırıcı tanıya alınarak ekarte edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : mezotelyoma, tunika vajinalis testis, hidrosel