Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS509 - RETROPERİTONEAL LENF NODU METASTAZI İLE PREZENTE OLAN ?BURNED OUT? GERM HÜCRELİ TÜMÖR
Üropatoloji
Fadime Gül Salman1, Seher Yüksel1, Bilge Ayça Kırmızı1, Duygu Kankaya1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Testiste “burned-out” tümör kavramı, mevcut germ hücreli tümörün, tedavi almadan, spontan olarak komplet ya da parsiyel regrese olması ve metastaz evresinde tanı alması durumunda kullanılmaktadır ve germ gücreli tümörlerin %5’inden daha azında görülmektedir. İlk olgu 1927’de Prym tarafından bildirilmiştir. En sık metastatik odak retroperitoneal lenf nodu olmakla birlikte, mediastinal, supraklaviküler, servikal ve aksiller lenf nodları yanısıra akciğer ve karaciğer gibi visseral organ metastazları da bildirilmiştir. Regresyonun mekanizması tam olarak açıklanamasa da iskemik ya da immünolojik sebeplere bağlı olabileceği düşünülmektedir.

OLGU: Larenks karsinomu nedeniyle takip edilen 58 yaşındaki erkek hastanın rutin kontrolleri sırasında PET-BT’de paraaortik lenf nodüllerinde, aksiller bölgede metabolizma artışı saptanması nedeniyle lenf nodu eksizyonu yapılmıştır. 3.5 cm uzun çaplı lenf nodülüne ait H-E boyalı kesitlerde, normal lenf nodu yapısını ortadan kaldıran, sinüsleri hemen tümüyle dolduran, tek tek hücreler şeklinde infiltrasyon gösteren, vezikülonükleuslu, belirgin nükleollü, sık mitoz bulunduran atipik hücrelerle karakterli tümöral gelişim izlenmiştir. İmmunohistokimyasal olarak, Streptavidin-Biotin Peroksidaz yöntemiyle HMW+LMWCK, CD3, CD20, CD30, CD45, CD68, P40, EMA, SALL4, PLAP, B-HCG, CD117, S-100, D2-40 araştırılmış; tümör hücrelerinde SALL4 ile diffüz nükleer, D2-40 ile diffüz sitoplazmik pozitiflik izlenmiştir. Diğer markerlar negatif bulunmuştur. Bu bulgularla tümörün germ hücreli tümör metastazı ile uyumlu olabileceği belirtilmiş, orijin açısından başta testisler olmak üzere klinik ve radyolojik bulgularla değerlendirilmesi önerilmiştir. Bunun üzerine sol orşiektomi materyali gelen hastanın, testisinde makroskobik olarak 4.4 cm uzun çaplı düzgün sınırlı nodüler lezyon saptanmış, mikroskopide tümüyle hyalinize nodül özelliğinde olduğu, arada hyalinizasyona gitmiş seminifer tübülüslerin seçilebildiği görülmüştür. Çevredeki azalmış spermatogenez gösteren seminifer tübülüslerde “germ hücreli neoplazi in-situ” ile uyumlu bir görünüm saptanmamıştır. Bu bulgularla, “hyalinize nodül ve azalmış spermatogenezis gösteren testis” şeklinde tanı verilmiş ve bu bulguların retroperitoneal tümör metastazı ile birlikte ele alındığında, testiküler “burned out” germ hücreli tümör ile uyumlu olabileceği sonucuna varılmıştır.

SONUÇ: Burada nadir görülen bir antite olan “burned-out” testiküler germ hücreli tümörlere ilişkin klinik ve histopatolojik özelliklerin ele alınması ve tanıda, ayırıcı tanıda yardımcı bulguların vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : burned-out, germ hücreli tümör, lenf nodu, metastaz