Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS534 - SPLENİK EPİDERMOİD KİST; İKİ OLGU SUNUMU
Hematopatoloji
Özlem Durak1, Şirin Başpınar1, Sevda Gerek Çelikden1, Sema Bircan1, Çağrı Savaş2, Levent Duman2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Dalağın kistik lezyonları parazitik/nonparazitik etiyolojili olup, nonparazitik olanlar primer ve sekonder kistler olarak iki grupta sınıflanır. Primer kistler epitel ile döşelidir ve "gerçek kist, konjenital kist, epitelyal kist ya da epidermoid kist" adı da verilmektedir. Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülürler. Sekonder kistler ise döşeyici epiteli omayan ve sıklıkla travma ile ilişkili olarak gelişen kistik lezyonlardır. Burada 8 ve 15 yaşında iki ayrı splenik epidermoid kist olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

OLGU SUNUMU: Birinci olgumuz 8 yaşında erkek hasta olup, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenede epigastriumda sol üst kadrana doğru uzanım gösteren palpabl kitle saptandı. Radyolojik incelemede gastrosplenik aralıkta 13,3 cm çapında ince duvarlı, düzgün sınırlı, septaları izlenen kist ile uyumlu lezyon saptandı. İkinci olgu 15 yaşında kadın hasta olup bulantı ve kusma şikayeti mevcuttu. Fizik muayenede patoloji saptanmadı. Radyolojik incelemede dalakta 13,5 cm çapında septalar içeren kistik lezyon saptandı. Her iki olgu opere edildi. Ameliyat materyalleri makroskopik olarak benzer nitelikte olup ince duvarlı, uniloküle, duvarında trabekülasyonları izlenen kistik doku görünümünde idiler. Histopatolojik incelemede dalak parankimi komşuluğunda, atipi göstermeyen, döşeyici epiteli skuamöz epitel olan kistik lezyon izlendi. Epitel ilk olguda çok sıralı, ikinci olguda yer yer tek sıralı izlendi. Kist duvarı fibröz yapıda olup döşeyici epitelde immünhistokimyasal olarak PanCK ve p40 ile pozitiflik görüldü.

SONUÇ: Splenik epidermoid kistler çocuk ve adelosanlarda görülen, hemoraji ve rüptür gibi komplikasyonlar sonucu akut batına da neden olabilen kitlelerdir. Radyolojik yöntemler ile kistik kitle saptandığındakesin tanı için kitlenin eksizyonu ile histopatolojik inceleme gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : dalak, epidermoid kist