Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS539 - BÖBREKTE EBV POZİTİF B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Hematopatoloji
Altan Kavuncuoğlu1, Kemal Kösemehmetoğlu1, Arzu Ayhan1, Ayşegül Üner1
1Hacettepe Üniversitesi
 

Giriş

Lenfoid neoplazilerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 sınıflandırmasında, DSÖ 2008’de mevcut olan "Yaşlıların EBV-pozitif Büyük B hücreli Lenfoması" kategorisi kaldırmıştır. DSÖ 2016’da EBV ilişkili B hücreli lenfomalar, "EBV-pozitif Büyük B hücreli lenfoma" ve "EBV-pozitif Mukokutanöz ülser" ana başlıkları altında incelenmektedir. 50 yaş üstü bireylerde görülen EBV-pozitif Büyük B hücreli lenfoma genel olarak agresif gidişli bir hastalıktır. Buna karşın mukokutanöz ülser latent EBV infeksiyonuna ikincil ortaya çıkan, deri veya mukoza yüzeylerini tutan lokalize ülserler ile karakterize bir hastalık olup daha yavaş bir klinik gidiş sergiler.

Olgu

63 yaşında erkek hasta son 3-4 ayda ortaya çıkan iştahsızlık, kilo kaybı (9 kg), ağrısız hematüri, ateş ve gece terlemeleri ile hastaneye başvurur. Hipertansiyon ve insülinden bağımsız diyabet öyküsü bulunan hastanın bilinen immünsüpresyonu mevcut değildir. Fizik muayenede anormallik saptanmayan hastada görüntüleme yöntemleri ile sol böbrekte yaklaşık 6 cm’lik bir kitle tespit edilir. İnfiltratif sınırlara sahip bu kitle nedeniyle radikal nefrektomi yapılmasına karar verilir. Makroskopik olarak 6,5 x 6,5 x 6 cm boyutlarında olan kitlenin kesit yüzü sarı beyaz olup normal dokularla sınırlarının düzensiz olduğu gözlenmiştir. Mukozadan renal kortekse kadar uzanan kitlenin yer yer mukozada ülserasyona yol açtığı dikkati çekmiştir. Mikroskopik olarak neoplazinin nötrofiller, plazma hücreleri, lenfositlerden oluşmuş bir zeminde pleomorfik, iri, bir kısmı Reed-Sternberg benzeri hücrelerden oluştuğu gözlenmiştir. İri atipik hücreler CD20, CD30, PAX5, MUM1 ve EBER in situ hibridizasyon çalışmasında pozitiftir.

Sonuç

Mukozal bir yüzeyi tutan ve ülserasyona sebep olan EBV ilişkili bu B hücreli lenfoproliferatif sürecin ayırıcı tanısında EBV-pozitif Büyük B hücreli Lenfoma ve Mukokutanöz Ülser yer almaktadır. Klinik prezantasyonun agresif olması nedeniyle ön planda EBV-ilişkili Büyük B hücreli lenfoma düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler : EBV, Lenfoma