Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS542 - LENF NODUNUN HEMANJİOMU
Hematopatoloji
Çiğdem Özdemir1, Esra Şengül 1, Tuğba Kavaklı 1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad
 

Giriş

Hemanjiomlar en çok deri ve ekstremitelerde görülmek ile beraber neredeyse tüm iç organlarda görülebilirler. Ancak lenf nodunun primer hemanjiomu oldukça nadirdir. Şimdiye kadar literatürde vaka sunumları şeklinde 29 intranodal hemanjiom vakası bildirilmiştir. Lenf nodülü hemanjiomları genellikle insidental olarak saptanmaktadır.

Olgu

62 yaşında kadın hastaya , serviks adenokarsinomu nedeniyle histerektomi, bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Sol pelvik lenf nodu diseksiyon materyali içinden ayıklanan 21 adet lenf nodundan 0,6cm çapında olan birisinde, 0,4cm çapında mikroskopik olarak lenf nodunun çatısını ortadan kaldıran, bazıları oldukça genişlemiş kapiller yapılardan oluşan tümör görülmüştür. Yapılan immünohistokimyasal çalışmalarda bu kapiller yapıların CD34 ve CD31 ile kuvvetli reaksiyon verdiği saptanmıştır.

Sonuç

Lenf nodu hemanjiomları oldukça nadirdir. Lenf nodunda görülen diğer vasküler tümörlerden; lenfanjiomlar, epiteloid vasküler neoplazmlar, sinüslerin vasküler transformasyonu, Kaposi's sarkomu, anjiosarkomdan ayırt edilmedilir. Özellikle de metastatik karsinomlar ayrıcı tanıda muhakkak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Lenf nodu, Hemanjiom