Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS046 - OVERİN SEKS KORD-STROMAL TÜMÖRÜNE BENZEYEN UTERİN TÜMÖR
Jinekopatoloji
Tuçe Söylemez1, Gözde Kır1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Patoloji Bölümü
 

GİRİŞ

Seks kord benzeri elemanları olan uterus neoplazmları ilk kez 1945 yılında Morehead ve Bowman tarafından tanımlanmıştır. 1976 yılında bu tümörler Clement ve Scully tarafından 2 gruba ayrılmıştır.

OLGU SUNUMU

81 yaşında hasta 4 aydır olan kasık ağrısı nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan jinekolojik muayenesinde uterin prolapsus tespit edildi. Ultrasonografik incelemede 38mm çapında leiomyom olduğu düşünülen intramural yerleşimli bir kitle görüldü. Hastanın uterin prolapsusu ve leiomyomu olduğu için vajinal total histerektomi yapıldı. Laboratuvarımıza gelen histerektomi materyalinde intramural yerleşimli 3.5x2x1.8cm çapında düzgün sınırlı, kesit yüzü krem renkte nodüler oluşum izlendi ve bu alanın tamamı örneklendi. Mikroskopik incelemede; hyalen bir stroma içerisine yerleşmiş açık ve solid tübüller halinde neoplastik hücreler dikkat çekti (resim 1). Bu hücreler yuvarlak nükleuslara ve şeffaf sitoplazmalara sahipti. Hücrelerde atipik değişiklik ve mitoz saptanmadı. Bu morfolojiyi desteklemek amacıyla yapılan immunhistokimyasal çalışmada desmin, CD56, CD99, kalretinin ve WT1 ile diffüz ekspresyon izlendi ve EMA, CD10 ve Melan A ile ekspresyon izlenmedi. Bu bulgular ile olguya overin seks kord-stromal tümörüne benzeyen uterin tümör tanısı verildi (UTROSCT).

TARTIŞMA

UTROSCT nadir görülen bir neoplazidir. Genellikle orta yaşlardaki kadınlarda görülür. Histopatogenezi tam olarak bilinmemektedir.

Ayırıcı tanıda epiteloid leiomyom, seks kord elemanlar içeren low grade endometrial stromal sarkom, seks kord benzeri özellik izlenen endometroid karsinom düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler : uterus , over , seks kord- stromal tümör