Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS047 - SELLÜLER NÖROGLİAL DOKUDAN ZENGİN İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Seyran Yiğit1, Fikret Dirilenoğlu1, Fulya Çakalağaoğlu1, Alper Yılmaz2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
 

Giriş

İmmatür teratom tüm over germ hücreli tümörlerinin %1’inden azını oluşturur. Genç kadınlarda görülen malign germ hücreli tümörler arasında üçüncü sıradadır.

Olgu

27 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Abdominal bilgisayarlı tomografide sağ pelvik bölgede 20 cm boyutlara ulaşan iç yapısında kalsifikasyonlar içeren dev over kitlesi ile uyumlu görünüm saptandı. Biyokimyasal incelemede serum AFP düzeyi 35.3 ng/ml (N: 0-8.1), CA 19-9 düzeyi 56 U/ml (N: 0-33), CA-125 düzeyi 85 U/ml (N: 0-30.2) olup CEA düzeyi normal sınırdaydı. Sağ salpingoooferektomi uygulanan hastanın spesmeni frozen inceleme amacıyla kliniğimize gönderildi. Makroskopik olarak 20X16X8 cm boyutlarında kapsül bütünlüğü korunmuş over tümörü izlendi. Kesitlerinde hemorajik, seröz sıvı içeren kistik alanlarla birlikte yaygın solid, heterojen görünümlü, gri-sarı renkli, kanamalı, müsinöz ve kalsifik alanlar mevcuttu. Frozen tanısı teratomla uyumlu olarak bildirildi. Mikroskopik incelemede matür ektoderm (deri ve ekleri vb.), yaygın nöroektoderm (glia, koroid pleksus vb.), mezoderm (kıkırdak, yağ doku vb.) ve endoderme (respiratuvar ve gastrointestinal epitel vb.) ait yapılar gözlendi. Ayrıca embriyonik görünümlü, hiperkromatik nükleuslara sahip nöroepitelyal rozet ve tübüler yapılar ile sellüler glial alanlar izlendi. İmmatür doku alanları mikroskopik olarak iki küçük büyütme alanında gözlendiğinden tümörün histolojik derecesi 2 olarak belirlendi. Glial dokular arasında belirgin mikrovasküler proliferasyon ve palizatlaşan koagülatif nekroz alanları dikkat çekiciydi. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeyen hastaya bleomisin, sisplatin ve etoposid üçlü kemoterapi tedavisi başlanmıştır.

Sonuç

İmmatür teratomlar genç kadınlarda görülen nadir bir tümördür. Teratom olgularında detaylı makroskopik inceleme ve örnekleme embriyonik görünümlü nöroepitelyal elemanlar ve sellüler glial alanların saptanması ve tümörün derecelendirilmesi için gereklidir. Hastalığın prognozunda evre, hastanın yaşı ve ırk belirleyici faktörlerdendir. Tüm yetişkin hastalarda evre 1, derece 1 dışındaki tümörlerde adjuvan kemoterapi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : over, immatür teratom, sellüler nöroglial doku, mikrovasküler proliferasyon, germ hücreli tümör