Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS568 - KARACİĞERDE İNSİDENTAL SAPTANAN BİR EPİTELOİD HEMANJİOENDOTELYOMA OLGUSU
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Zeynep Doğangüzel1, Hamza Çınar2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilimdalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilimdalı
 

Giriş

Epiteloid hemanjiyoendotelyoma kadınlarda daha yüksek oranda görülür. En sık karaciğerde gözlenmesine rağmen sadece karaciğere spesifik bir lezyon değildir. Diğer tüm yumuşak dokularda da izlenebilir.

Olgu

Geçirdiği araç içi trafik kazası nedeniyle Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servise getirilen 69 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkikler sonrasında dalak rüptürü olduğu anlaşılıyor ve hasta acil operasyona alınıyor. Operasyon esnasında karaciğer üzerinde insidental olarak bir kitle saptanıyor. Bu kitle ve dalak dokusu inceleme için Tıbbi Patoloji bölümüne gönderiliyor.

Tarafımızda yapılan incelemede dalak dokusunda kitle/ lezyon izlenmiyor. Laserasyon ve serbest kanama alanları içeren dalak dokusu olarak raporlanıyor. Karaciğer kitlesi olarak gönderdikleri diğer dokunun hematoksilen-eozin kesitlerinde fokal bir alanda normal karaciğer dokusu ve damar yapıları izlenirken diğer alanlarda içleri eritrosit dolu gerek küçük gerekse orta çapta çok sayıda damar yapıları ve hyalinize stroma izleniyor. Bir başka deyişle hyalinize stromada sinüzoidleri döşeyen, yer yer safra duktulilerine benzeyen tubuler yapılar izleniyor. Bu tümöral hücrelerin büyük kısmı iri veziküler nükleuslu, belirgin nükleollü, geniş sitoplazmalı epiteloid hücreler olarak dikkati çekiyor.Bu alanlarda CD31 ve CD34 ile yapılan immunhistokimyasal boyamalarda diffüz ve kuvvetli reaksiyon gözleniyor. He-par, Alfafetoprotein (AFP), desmin, monoklonal karsiyoembriyojenik antijen (mCEA) ile reaksiyon izlenmiyor. Ki-67 ile %1-2 oranında proliferasyon indeksi görülüyor.Vaka epiteloid hemanjiyoendotelyoma olarak raporlanıyor.

Sonuç

Olgu;az görülen borderline bir tümör olması, kadınlarda daha sık görülmesine rağmen hastamızın erkek olması, hiçbir semptomu olmadan insidental saptanması ilginç bulunarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Epiteloid hemanjiyoendotelyoma, karaciğer