Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS050 - VULVADA SOLİTER NÖROFİBROM : OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Gözde Koca Yılmaz1, Gülgün Erdoğan1, Mehmet Sakıncı2, Elif Peştereli1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ,tıbbi Patoloji Anabilimdalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilimdalı
 

Giriş

Nörofibrom benign periferik sinir kılıfı tümörüdür ve en sık ekstremitelerde görülür. Soliter lokalize nörofibromlarda malign transformasyon oldukça nadirdir. Nörofibromatosiz tip 1 hastalığı ile birlikte görülebilir ve bu hastalarda masif ya da multiple olabilir. Soliter nörofibromlar kadın genital sisteminde oldukça nadirdir .Kadın genital sisteminde en sık vulva , klitoris ve labiada bulunur; serviks,endometrium,myometrium,vaginada da daha nadir izlenir. Bizim olgumuzda ; vulvada soliter, sistemik semptomları olmayan bir olgudur. Nadir görüldüğü için sunulmuştur.

Olgu

Olgumuz 41 yaşında aynı zamanda laparoskopik sol ovaryan kistektetomi operasyonu yapılan ve patoloji sonucu “Struma Ovari” çıkan bir kadın hastadır. Bilinen hastalığı , sistemik semptomları yoktur. Aynı ameliyatta vulvadan biyopsi gönderilmiştir. Bu biyopsi 0,6x0,4x0,3 cm boyutta krem–gri renktedir. Mikroskopik olarak kollojenöz-miksoid bir zeminde iğsi hücrelerin düzensiz kısa demet ve fasikülleri, gevşek dizilimleri görüldü. İğsi hücreler uzun, dalgalı, büklümlü nükleuslu, sınırları belirsiz, soluk eozinofilik sitoplazmalıydı. Atipi ve mitoz yoktu. Ayırıcı tanı için uygulanan immunohistokimyasal boyalardan S100 ile iğsi hücrelerin çoğu pozitif iken, kaldesmon ile iğsi hücreler negatifti. Histokimyasal olarak uygulanan masson trikrom ile iğsi hücreler kırmızı boyanmadığı için kas kökenli olmadığı gösterildi. Bu bulgular ile olgu soliter nörofibrom olarak değerlendirildi.

Sonuç

Bu olgu nadir görülmesi sebebiyle litaratür eşliğinde , ayırıcı tanıları , klinikopatolojik özellikleri açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : vulva,nörofibrom,soliter