Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
SS02 - SLEEVE GASTREKTOMİLERDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIMIZ: 63 VAKANIN ANALİZİ
Gastrointestinal Patoloji
Tuğba Toyran1, Yasemen Adalı2, Gülname Fındık Güvendi2, Hüseyin Avni Eroğlu3, Selda Aksu Akkan4, Kenan Binnetoğlu5
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Adana
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
 

Amaç: Sleeve gastrektomi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olan obezite tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerden biridir. Biz çalışmamızda morbid obezite nedeni ile yapılan sleeve gastrektomi materyallerindeki histopatolojik bulguları ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 2013-2017 haziran ayları arasında üniversitemiz genel cerrahi kliniğinde sleeve gastrektomi operasyonu yapılan ve operasyon materyalleri patoloji bölümüne ulaşan 63 morbid obez olgu dahil edildi. Olgular gastrit, intestinal metaplazi, helicobakter pylori, atrofi ve diğer histopatolojik bulgular açısından 3 farklı patolog tarafından tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların %71.4'ü kadın, %28.6 erkek olup yaş ortalamaları 35.37+9.429 saptandı. Olguların % 77.8'inde kronik gastrit, %22.2'sinde aktif kronik gastrit gözlendi. İntestinal metaplazi %23.8 olguda, helicobakter pylori varlığı %93.7 olguda ve atrofi varlığı %4.8 olguda izlendi.

Sonuç

Çalışmamızda önceki yayınlarda bildirilmiş aralıkta kronik ve aktif kronik gastrit izlenirken helikobakter varlığı literatürde bildirilenden daha yüksek bir oranda saptanmıştır. Bizim çalışmamızda izlenmemekle birlikte olası neoplastik lezyonlar açısından sleeve gastrektomi materyallerinde ayrıntılı histopatolojik inceleme önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Sleeve gastrektomi, obezite, histopatoloji, gastrit, helikobakter pylori