Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS061 - REKTUS ABDOMİNUS KASINDA ENDOMETRİOZİS EKSTERNA: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Mehtap Eroğlu1, Yücel Tekin1, Fatma Çevik Kaya1, Hatice Karaman1, Halil Armağan2
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü
 

Giriş

Endometriozis eksterna, fonksiyonel endometrium dokusunun stroma ve glandlarının, uterus kavitesi dışında bulunmasına denir. En sık overlerde görülmekle birlikte uterin ligamentlerde, rektovajinal septumda, pelvik peritonda ve skar alanlarında yerleşim göstermektir. Daha nadir olarak vajen,vulva, apendiks, mide, karaciğer, toraks, mesane, umbilikus ve inguinal kanalda da görülebilmektedir.

Olgu sunumu: Yirmi sekiz yaşında kadın hasta, karın ön duvarında belli aralıklarla ağrı ve eline gelen sert kitle nedeniyle hastanemiz genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde tariflenen alanda yaklaşık 3 cm çapta ele gelen kitle saptandı. Yapılan ultrasonografik incelemede sağda rektus kası içerisinde, umbilikus düzeyinde 22x16 mm boyutlu, solid düzgün sınırlı lezyon izlendi. Manyetik rezonans incelemesinde İntraabdominal serbest sıvı saptanmamış olup pelvis sağ anterior duvarında rektus abdominus kası içerisinde yaklaşık 23x22 mm boyutlarında T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens olarak izlenen, postkontrast görüntülerde beilrgin homojen kontrastlanma gösteren solid kitle lezyonu izlendi. Bunun üzerine kitlenin eksizyonu yapılarak bölümümüze gönderildi.

Makroskobi: Makroskobik incelemede 3x2x2 cm ölçülerinde kahve renkli, kısmen düzensiz, pürtüklü yüzeyli doku parçası izlendi. Kesit yüzü kahverenkte olup yer yer kistik alanlar içermekteydi. Materyalin bir kısmı takibe alındı.

Mikroskobi: H&E ile boyanan kesitlerde kas, yağ ve bağ doku alanları içinde endometriuma ait stroma ve gland yapıları izlendi. Stroma alanları iğsi, kompakt sellüler yapıdaydı. Glandlar tek sıra ya da pseudostratifiye prizmatik epitelle döşeli olup, bazılarında kistik genişleme görüldü. Gland lümenlerinde ve çevre alanlarda hemosiderin yüklü histiositler, yer yer mononükleer lökositler görüldü. İmmünohistokimyasal incelemede gland epitelinde östrojen ile pozitif, boyanma izlenirken, stromal alanlarda CD10 ile pozitif boyanma elde edildi. Tüm bu histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgularla olgu endometriozis eksterna olarak rapor edildi.

SONUÇ: Endometriozis eksterna sıklıkla uterusa komşu lokalizasyonlarda görülmesine rağmen, bizim olgumuzda olduğu gibi daha nadir rastlabilecek lokalizasyonlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Reprodüktif dönemdeki kadınlarda karın ön duvarı kitlelerinin ayırıcı tanısında endometriozis eksterna mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Endometriozis eksterna, Rektus abdominus kası, Reprodüktif dönem