Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
SS48 - UTERİN SERVİKS TÜMÖRLERİNDE HIF-1 ALFA EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Jinekopatoloji
Duygu Ayaz1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
 

Amaç

Hipoksi, birçok kanserin ortak özelliğidir. Lokal ve sistemik tümör progresyonunda rol oynar. HIF-1 (hipoxia – inducible factor 1) hipoksi altında tümörlerin transkripsiyonel cevabını değiştiren bir etken bileşendir. HIF-1 , alfa ve beta subünitinden oluşur. İnsan tümör hücrelerinde, hem tümör içi hipoksi hem de onkogenler ve tümör supresör genleri etkileyen genetik değişiklikler HIF -1 alfa aktivitesinde artışa yol açar. Bu da anjiyogenez, metabolik adaptasyon ve tümör progresyonuna yol açan diğer kritik yolları destekler.

Gereç ve Yöntem

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, skuamöz intraepitelial lezyon, servikal skuamöz hücreli karsinom, servikal adenoskuamöz hücreli karsinom ve servikal adenokarsinom tanısı alan 107 hastanın patoloji örnekleri immunohistokimyasal analiz için çalışmaya dahil edildi. Canlı tümör dokusu içeren uygun parafin bloklar seçildi. Kesitlere Hipoxia inducible factor 1, alpha subunit streptovidin biotin peroksidaz metodu kullanılarak 1:200 dilüsyonda uygulandı. Güçlü ve diffüz nükleer boyanma HIF-1 alpha ekspresyonu olarak değerlendirildi. SPSS 15.0 programı kullanılan istatistiksel analiz için ki-kare testi uygulandı. 0.05’den küçük P değerleri anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Serimiz 30’u (%28) düşük (CIN I), 29 ‘ u (%27.1) yüksek dereceli skuamöz intraepitelial lezyon (CIN 2 ve CIN 3), 27’si (%25.2) skuamöz hücreli karsinom, 15’i (%14) adenoskuamöz karsinom, 6’sı (%5.6) adenokarsinomdan oluşmaktaydı. Diffüz –güçlü HIF-1 alfa ekspresyonu skuamöz hücreli karsinomların 7’sinde (%25.9) , adenokarsinomların 1’inde (%16.7), HGSIL’ların 1’inde (%3.4) saptandı. In situ karsinomlar, invaziv karsinomlarla karşılaştırıldığında , invaziv grupta HIF-1 alfa ekspresyonu Fisher’s exact testte anlamlı olarak bulundu (p=0.007). Adenokarsinom sayısı çok az olduğu için HIF-1 alfa ekspresyonu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.188).

Sonuç

Çalışmamızda HIF-1 alfa ekspresyonu, skuamöz hücreli karsinomda artmış, intraepitelial karsinom ve adenoskuamöz karsinomda azalmış olarak bulundu. Adenokarsinomlarda ise anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak HIF-1 alfa ekspresyonu insitu-invaziv tümör ayırıcı tanısında ve tümör progresyonunu belirlemede önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler : HIF-1 alfa, serviks, karsinom