Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
SS76 - PANKREAS ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS) İİAB SONUÇLARIMIZ
Sitopatoloji
Tolga Bağlan1, Pelin Demirtürk1, Koray Ceyhan1, Mehmet Bektaş2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Abd, Sitopatoloji Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
 

Pankreasta tanımlanan solid, semisolid ve kistik lezyonların tanısında EUS İİAB yöntemi, yüksek doğruluk ve düşük morbitide, mortalite oranları ile yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir tanı yöntemidir. Bu retrospektif çalışmada 2011-2017 temmuz ayında kadar olan pankreas EUS İİAB olgularının sonuçları incelendi. Toplam 447 hastaya, 454 EUS İİAB işlemi yapılmış olup bu olguların %89.7'sinde tanısal sonuç elde edilmiştir. Tanısal sonuç elde edilen işlemlerin 112'si (%24.7) malignite yönünden negatif, 12'si (%2,6) atipik, 116'sı (%25,6) neoplazi kuşkusu/neoplazi, 25'i (%5,5) malignite yönünden kuşkulu ve 142'si malign (%31,3) tanıları almıştır. Olguların sadece %8'si belirsiz (atipik-malignite yönünden kuşkulu) tanı kategorisinde yer almıştır. Bu olguların 57'sinin cerrahi histopatolojik konfirmasyonu mevcuttur. Cerrahi histopatolojik konfirmasyonu olan olgulardan neoplazi/neoplazi kuşkusu, malignite yönünden kuşkulu ve malign tanısı alan olgular pozitif olarak kabul edildiğinde, EUS İİAB'in sensitivitesi %89,6, spesifitesi %83,4, pozitif kestirim değeri %97,8 ve doğruluk oranı %88,9 olarak saptandı. False negatif tanı alan 5 olgunun tamamı örnekleme hatası olarak değerlendirildi. False pozitif 1 olgu ise değerlendirme hatası olarak kabul edildi.

Mevcut çalışmamız; literatür ile uyumlu şekilde EUS İİAB yönteminin pankreasta tanımlanan solid veya kistik lezyonların tanısında yüksek doğruluk oranı ile başarılı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : pankreas, EUS, İİAB, Sitoloji