Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Ek Sayı
EPS292(82) - Benign Makrokistik Seröz Kistadenom: Olgu Sunumu
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Selma Erdoğan Düzcü 1, Nur Tunç 1
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
  Giriş

Seröz kistadenom seröz sıvı içeren sayısız küçük kistten oluşan glikojen açısından zengin uniform epitelyal hücrelerden kurulu pankreasın nadir görülen benign kistik bir lezyonudur. Seröz kistadenomlar kadınlarda daha sık görülmektedir. Seröz kistadenom nedeniyle pankreas cerrahisi geçiren hastaların ortalama yaş ortalaması 62?dir. Seröz kistadenomlar en sık pankreasın baş (% 39) kısmında görülür. Seröz kistadenomların büyük bir kısmı mikrokistik büyüme paterni göstermelerine rağmen, nadiren makrokistik ve oligo veya ünilokülerlerdir.

Bu çalışmada karın ağrısı ve bulantı şikayetleri bulunan hastaya yapılan radyolojik incelemeler sırasında saptanan makrokistik seröz kistadenom olgusu sunulmuş ve literatür gözden geçirilerek pankreasın kistik lezyonlarında malignite kriterleri ve ayrıcı tanı tartışılmıştır.

Olgu Sunumu

Bir aydır varolan karın ağrısı ve bulantı şikayeti ile başvuran 60 yaşındaki kadın hastanın yapılan radyolojik incelemesinde pankreas başında yaklaşık 4x4.5 çapında keskin sınırlı, lobüle kontürlü, septalı multikistik lezyon izlenmiştir.

Pankreastaki kistik lezyon nedeniyle hasta operasyona alındı ve hastaya Whipple operasyonu uygulandı.

Whipple operasyon materyalinde pankreas baş kısmında 5x5x4 cm ölçülerinde nodüler alan izlendi. Bu alana yapılan kesitlerde balpeteği görünümünde farklı ebadlarda içleri berrak sıvı ile dolu çok sayıda kistik yapı dikkati çekti. Materyalin mikroskobik incelemesinde pankreas dokusunda fibröz stromada tek sıralı yer yer basıklaşmış küboidal epitel ile döşeli çok sayıda farklı boyutlarda kist yapılar izlendi. Kistik yapıların pankreasa sınırlı olduğu görüldü. Lenfovasküler invazyon izlenmedi.

Uygulanan immunhistokimyasal çalışmada kist epiteli MUC-1, CK7, CK19 ile pozitif boyanma gösterdi. Nöron spesifik enolaz (NSE) ile zayıf bir pozitiflik söz konusudur. Uygulanan CD34, MUC-2 ve MUC-5AC negatif boyanma gösterdi.

Bu bulgular eşliğinde olgu benign makrokistik seröz kistadenom olarak rapor edildi.

Sonuç

Sonuç olarak, seröz kistadenomlar pankreasın nadir görülen benign kistik lezyonlarıdır. Benign lezyonlar olmalarına rağmen malign formu olan seröz kistadenokarsinomlardan ve pankreasın diğer kistik lezyonlarından ayırıcı tanısının yapılması önemli bir yer tutar.
Anahtar Kelimeler : Pankreas, kist, seröz kistadenom, makrokistik adenom