Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS549(117 - Tiroid İnce İğne Aspirasyonunda Sürpriz Tanı: Epidermoid Kist Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Sitopatoloji
Merve İnceman 1, Aysun Uğuz 1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
  GİRİŞ

Tiroid bezinde kistik lezyonlar oldukça yaygındır.Bunlar; tiroglossal duktus kisti, brankial yarık kisti, paratiroid kisti ve çok nadiren epidermoidl kistlerdir. Epidermoid kist ağrısız ve yavaş büyüyen bir kist olup ince iğne aspirasyon sitolojisi ile erken tanı genellikle mümkündür. Tedavisi cerrahi eksizyondur.

OLGU

43 yaşında kadın hastanın ultrasonografik incelemesinde 8 mm çapında düzgün sınırlı hipoekoik tiroid nodülü saptanmıştır.Yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisine ait yayma preperatların incelenmesi sonucu olgu "malignite şüphesi/skuamöz hücreli karsinom?" olarak rapor edilmiştir. Lobektomi+istmektomi uygulanın hastaya ait materyalin histopatolojik incelemesinde lezyonun, epiteli atipik rejeneratif değişiklikler gösteren epidermoid kist olduğu saptanmıştır.

SONUÇ

Tiroidin epidermoid kisti son derece nadir görülen bir antite olup bugüne kadar literatürde 10'dan az olgu bildirilmiştir. Özellikle bizim olgumuzda olduğu gibi rejeneratif/atipik skuamöz hücrelerin eşlik ettiği olgularda, ayırıcı tanıda skuamöz hücreli karsinomun da yer alması nedeniyle patolog için akılda tutulması önemlidir. Bu nedenle olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde sunduk.
Anahtar Kelimeler : tiroid, epidermoid kist, ince iğne aspirasyon sitolojisi