Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS080 - NADİR BİR OLGU: WARTHİN TÜMÖR ZEMİNİNDE MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM
Baş ve Boyun Patolojisi
Funda Bozkurt1, Rabia Bozdoğan Arpacı1, Elvan Çağlar Çıtak2, Feryal Karahan2, Yusuf Vayisoğlu3, Feramuz Demir Apaydın4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ:

Warthin tümörü (papiller kistadenoma lenfomatozum) çoğunlukla parotiste görülen ikinci sık benign tükürük bezi tümörüdür. Yaşlılarda ve erkeklerde daha sık ortaya çıkar. Tümör iki sıralı kolumnar oksifilik epitelin oluşturduğu papiller ve kistik yapılar ile periferinde yer alan lenfoid stromadan meydana gelir. Warthin tümörlerinde malign transformasyon çok nadirdir. Lenfoid komponentinden malign lenfoma, epitelyal komponentinden adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom, mukoepidermoid karsinom, onkositik karsinom ve Merkel hücreli karsinom gelişebilir.

OLGU:

9 yaşında kadın hasta sol kulak önünde şişlik nedeniyle pediatri polikliniğine başvurdu. Yapılan ultrasonografisinde sol parotis glandı içerisinde 27x15 mm boyutlarında lobüle kontürlü kistik alanlar da içeren hipoekoik lezyon saptandı. Aspirasyon işlemi sonucu tanısal olmayan hastaya daha sonra sol parotidektomi yapıldı. Histolojik incelemede papiller uzantılar gösteren stratifiye epitelle döşeli kistik neoplazm görüldü. Döşeyici epitelde onkositik hücreler, goblet hücreleri ve skuamöz hücreler izlendi. Fokal alanlarda stromayı infiltre eden skuamoid hücre adacıkları, müsin içeren bez yapıları ve ekstrasellüler müsin dikkati çekti. Aynı alanda stromada germinal merkezleri belirgin lenfoid foliküller ve düzenli onkositik epitelle döşeli kistik yapılar saptandı. Bu bulgularla olguya Warthin tümör zemininde gelişen Mukoepidermoid karsinom tanısı konuldu.

SONUÇ:

Warthin tümör görülme yaşı ortalama 62’dir. 40 yaş altında nadiren ortaya çıkar (< %6). Malign transformasyon lenfoid komponentte epitelyal komponentten daha sık görülür ve karsinom gelişimi oldukça nadirdir (%0.3). Epitelyal metaplaziden atipik hiperplaziye geçişte lokal kronik inflamasyon, iskemi veya hipoksik mikro çevre önemli rol alabilir. Ancak epitelyal komponentinden malign transformasyon gelişiminin etiyolojisi net değildir. Olgumuz çocuk hastada warthin tümör zemininde mukoepidermoid karsinom gelişmesi açısından nadir görülen bir antite olması nedeniyle sunuma değer bulundu.

Anahtar Kelimeler : Warthin tümör, mukoepidermoid karsinom